Прилісненська ТГ
Волинська область, Камінь-Каширський район

Регламент сільської ради

 

 

 

 

                                                                                                     РЕГЛАМЕНТ

ПРИЛІСНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Правові засади діяльності сільської ради

1.1. Прилісненська сільська рада (далі - Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє Прилісненську  територіальну громаду (село Прилісне, Галузія, Городок, Карасин, Замостя, Лишнівка, Серхів, Нові Червища, Рудка Червинська, Тоболи, Старі Червища)  та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені  Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

1.2. Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого комітету визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.3. Регламент Прилісненської сільської ради (далі — Регламент) визначає основні засади діяльності Ради, а саме: порядок проведення першої сесії, порядок обрання секретаря сільської ради, скликання чергової та позачергової сесій, призначення пленарних засідань сесії Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.

1.4. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

1.5. До прийняття Регламенту  Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

1.6. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

1.7. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

 

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3)  гласності;

4)  колегіальності;

5)  поєднання місцевих і державних інтересів;

6)  виборності;

7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8)  державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування;

10) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

 

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи Ради

3.1 Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту.

3.2. Відкритість та гласність роботи Ради, постійних комісій може реалізовуватися шляхом відеофіксації з подальшим публікуванням в мережі інтернет, публікації звіту пленарних засідань Ради та постійних комісій на дошках оголошення, публікації її рішень на офіційному сайті Ради та у інший визначений Радою спосіб.

 

Стаття 4. Планування роботи Ради

4.1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до піврічного плану роботи, затвердженого на засіданні сесії.

     4.2. План роботи включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом цього періоду, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.

4.3. Проєкт плану роботи Ради розробляється секретарем сільської ради на підставі пропозицій сільського голови, постійних комісій сільської ради, виконавчого комітету сільської ради та затверджується Радою на наступний календарний рік.

4.4. За згодою ради сільський голова, постійні комісії, за необхідності можуть вносити зміни в план роботи ради.

    4.5. Контроль за виконанням плану роботи сільської ради здійснюють сільський голова, постійні комісії, депутати Ради.

 

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію

5.1. Запит на інформацію - це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

5.2. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

5.3. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

5.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

5.5. У Раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях Ради

6.1. На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради (або за запрошенням сільського голови) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.

6.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні Ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням Ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради.

6.3. Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається Радою. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

6.4. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмітити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи Ради розміщують у залі засідань з урахуванням вимог п.6.1.- 6.3. цієї статті. 

 

Стаття 7. Закриті пленарні засідання Ради

7.1. У разі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань (таке рішення може бути прийняте на засіданні ради або розпорядженням голови з письмовим підтвердженям більшості депутатів).

7.2. На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

7.3. Учасникам закритого пленарного засідання  забороняється  використо- вувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

7.4. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснює- ться виконавчим апаратом Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

7.5. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням Ради.

 

Стаття 8. Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій

8.1. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих Радою виконавчому комітету сільської ради повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.

8.2. Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради.

8.3. Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали.

8.4. Рішення постійних комісій Ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

8.5. Про результати розгляду рішень постійних комісій Ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають письмово повідомити сільську раду у  встановлений для цього строк.

 

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень Ради

9.1. Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

9.2. Контроль за виконанням рішень Ради забезпечує її голова.

9.3. Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) постійну комісію Ради.

 

 

Стаття 10. Підзвітність і підконтрольність виконавчого комітету Ради

10.1. Виконавчий комітет Ради підзвітний та підконтрольний Раді.

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

 

Глава 1. ПІДГОТОВКА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ

 

Стаття 11. Порядок скликання першої сесії Ради

11.1. Першу сесію новообраної Ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів Ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу Ради відповідно до закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів, а  також про підсумки виборів сільського голови. З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання та  новообраного сільського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

 

Стаття 12. Порядок денний першої сесії Ради

12.1. До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання:

12.1.1. інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів  Ради  та сільського голови і визнання їх повноважень;

12.1.2. про обрання секретаря ради;

12.1.3. про обрання постійних комісій Ради;

12.1.4. про утворення постійних комісій сільської ради;

12.1.5. про утворення виконавчого комітету сільської ради сільської ради

12.2. Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань Ради.

 

Стаття 13. Форми роботи Ради

13.1. Рада проводить свою роботу сесійно, в період військового стану, за згодою Голови ради – сесійно та в режимі онлайн. Сесія Ради складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій. Постійна комісія або робоча група може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради.

 

Стаття 14. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради

14.1. Пленарні засідання Ради, проводяться у робочі дні (за необхідністю в неробочі). Починаються не раніше 8-ї години і закінчуються не пізніше 17-ої години, з перервами на 15 хвилин через кожні 2 години роботи і на 30 хвилин для обідньої перерви.

14.2. Пленарні засідання Ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні понад визначений  у пункті 14.1 цієї статті за погодженям з третиною депутатів.

У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.

Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням Ради. Таке рішення приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань.

14.3. За вмотивованим зверненням чотирьох або більше депутатів на пленарному засіданні Ради головуючий зобов’язаний оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні. Таке право можна використати один раз на засідані однією групою депутатів.

14.4. Кожне пленарне засідання Ради починається і закінчується Гімном України. У залі засідань Ради розміщується Державний Прапор України.

 

Стаття 15. Порядок скликання сесії Ради

15.1. Сесія ради, окрім першої, скликається сільським головою.

15.2. Сесія ради скликається сільським головою  в міру  необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

15.3. У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію Ради вона скликається секретарем Ради.

15.4. У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов передбачених частиною 7 статті 46 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні».

15.5. Сесія ради може бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради.

15.6. У разі якщо сільський голова або секретар Ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу субєктів зазначених у пункті 15.6 Регламенту, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради.

15.7. Рішення про скликання чергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках (позачергова сесія) - не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачаються внести на розгляд Ради. Таке рішення може бути донесено до відома депутатів шляхом розсилання смс- повідомлення, телефонним дзвінком, розміщенням оголошення на сайті громади та групи депутатів у Viber.

15.8. Сесію Ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках , передбачених п.15.4 Регламенту,- секретар Ради, а у випадку, передбаченому п.15.7 Регламенту, - за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої  скликана сесія, один з депутатів, що входять до її складу, а веде за рішенням Ради один  з депутатів Ради.

15.9. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

15.10. Протоколи сесій Ради, прийняті нею підписуються особисто сільським головою, у разі його відсутності - секретарем Ради, а у випадку передбаченому п.15.7 Регламенту, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

15.11. Інформація про скликання сесії  оприлюднюється  на офіційному веб-сайті громади.

15.12. Секретар Ради доводить до відома  проєкти рішень та інші матеріали, необхідні для розгляду питань порядку денного чергової сесії Ради, не пізніше як за 3 дні до її відкриття, а у виняткових випадках та позачергових сесій - у день відкриття сесії, шляхом опублікування на сайті ради. Депутат вважається таким що ознайомлений з матеріалами сесії, в разі, коли такі матеріали були  розміщені на  сайті громади.

15.13. За згодою депутата Ради та за наявності технічної можливості документи направляються йому електронною поштою або в групу депутатів у Viber.

 

Стаття 16. Формування порядку денного сесії Ради

16.1. Проєкт порядку денного чергової сесії ради формує сільський голова на основі:

 1. затвердженого радою перспективного плану роботи ради;
 2. пропозицій депутатів ради;
 3. пропозицій постійних комісій ради;
 4. пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи;

Пропозиції вносяться не пізніше як за 10 робочих днів до відкриття чергової сесії.

16.2. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проєкти рішень Ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.

16.3. Проєкти рішень Ради, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради.

     16.4. Акти органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проєкти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

16.5. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проєкту порядку денного сесії Ради або до затвердженого порядку денного, подається відповідно до Інструкції з діловодства Ради та чинного законодавства у формі проєкту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом-погодженням. Документи, що подаються до Ради пізніше, як за 10  робочих днів до відкриття сесії, на розгляд сесії та постійних комісій Ради не виносяться, крім виняткових випадків, передбачених п. 16.2 цієї статті.

16.6. Проєкти рішень Ради сільський голова або секретар Ради (у випадку, коли сесія Ради скликається депутатами у порядку, визначеному ст. 15 Регламенту, — уповноважена особа з числа депутатів, які ініціювали скликання сесії Ради) передають апарату Ради для розгляду та встановлення відповідності його чинному законодавству. Якщо проєкт рішення відповідає чинному законодавству, секретар Ради візує його, а у випадку невідповідності проєкту рішення чинному законодавству — надає висновок. Після цього проєкт рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній постійній комісії для подальшої роботи.

У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій, за дорученням сільського голови сільської ради проєкти рішень повторно подаються з урахуванням зауважень,.

16.7. Профільними комісіями є комісії, до повноважень яких Положенням про постійні комісії сільської ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції Ради.

16.8. На засіданнях постійних комісій та пленарних засідань сесії Ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проєктів рішень Ради.

16.9. У виняткових випадках, після видання розпорядження сільського голови про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

- про затвердження або внесення змін до сільського бюджету;

- кадрові питання;

- питання, що потребують негайного розгляду.

Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій або сільського голови.

 

Стаття 17. Затвердження порядку денного сесії Ради

17.1. Проєкт порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів Ради від її загального складу. Перед затвердженням порядку денного та розгляду питань сесії головуючий має право сказати оголошення, які стосуються громади чи ради, а також висловити привітання. В період військового стану та за наявності поважної причини, головуючий зобовязаний оголосити кількість депутатів, які за певних обставин відсутні на пленарному засіданні але беруть участь в режимі онлайн.

17.2. Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії Ради не включено, воно вважається відхиленим.

17.3. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.

17.4. Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як непідготовлене.

 

Стаття 18. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

18.1. Підготовка проєктів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проєктів на наступний календарний рік, який затверджується Радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі — Закон).

18.2. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

18.3. Проєкт регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону, не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проєкту регуляторного акта.

18.4. Розробник (виконавець) проєкту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

18.5. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

18.6. У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Постійна комісія (бюджетна) забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

18.7. Голова постійної комісії Ради, зазначеної в пункті 6 цієї статті, доповідає на пленарному засіданні Ради, при представленні проєкту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

 

Глава 2. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ

 

Стаття 19. Відкриття та ведення пленарного засідання

19.1. Пленарні засідання сесії Ради відкриває, веде і закриває сільський голова або особа, визначена законодавством України. Засідання сесії Ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів від загального складу Ради.

19.2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні, ведення засідання Ради доручається сільським головою (за відсутності сільського голови чи особи, яка тимчасово виконує його обов’язки — особою, визначеною депутатами у порядку прийняття рішень з процедурних питань) іншій особі, зазначеній у пункті 19.1 цієї статті.

 

Стаття 20. Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні Ради

20.1. На початку кожного пленарного засідання Ради секретар проводить реєстрацію депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради. У період військового стану, за наявної поважної причини, якщо депутат присутній на пленарному засіданні в режимі онлайн (телефонний звязок, відеозвязок), секретар доводить до відома Головуючого, який в свою чергу повідомляє присутніх депутатів;

20.2. Для забезпечення реєстрації депутатів у місці проведення пленарного засідання, секретар Ради виготовляє відомість присутніх депутатів на засіданні. Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

20.3. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, головуючий може оголосити перерву на термін або встановлює інший день проведення пленарного засідання Ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту.

20.4. Перед проведенням голосування щодо проєктів рішень головуючий на пленарному засіданні Ради на вимогу депутатів проводить із залученням лічильної комісії перевірку кількості депутатів, присутніх на пленарному засіданні, визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку із відсутністю на пленарному засіданні Ради необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає пленарне засідання або закриває його.

 

Стаття 21. Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради

21.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради:

21.1.1 відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання Ради, оголошує перерви в засіданнях, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

21.1.2. виносить на обговорення проєкти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

21.1.3. організовує розгляд питань;

21.1.4. повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

21.1.5. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

21.1.6. створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;

21.1.7. ставить питання на голосування, оголошує його результати;

21.1.8. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;

21.1.9. вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);

21.1.10. вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради;

21.1.11. має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні Ради;

21.1.12. до початку розгляду питань порядку робить повідомлення депутатам Ради (в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання Ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування);

21.1.13. здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

21.2. Під час пленарного засідання Ради головуючий не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.

 

 

Стаття 22. Секретар пленарного засідання

22.1. Секретарем пленарного засідання є секретар сільської ради. У разі його відсутності  визначений депутат з числа депутатів визначених радою.

22.2. Секретар пленарного засідання Ради надає допомогу головуючому у проведенні сесії, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засіданні звернення депутатів Ради, подані у письмовій формі.

 

Стаття 23. Лічильна комісія

23.1. Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, а також у випадках, передбачених п. 36.1. ст. 36 Регламенту, на період скликання Ради, для проведення таємного голосування або здійснення підрахунку голосів за допомогою Лічильної комісії.

23.2. Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

23.3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

23.4. До складу лічильної комісії не може входити депутат, кандидатуру якого включено до бюлетеня для таємного голосування.

23.5. Лічильна комісія організовує відкрите  та відкрите  поіменне голосування. Для проведення поіменного голосування лічильною комісією в алфавітному порядку складається список депутатів ради.

Напроти прізвища кожної особи у вказаному списку відображається результат її голосування. Напроти прізвища осіб, які відсутні на пленарному засіданні,  робиться відмітка «відсутній».

Вказаний список із зазначенням дати проведення пленарного засідання, неомеру сесії, питання, з якого проводилось голосування, результати голосування (кількість осіб, які проголосували «за», «протии», «утримались», та кількість осіб, які відсутні на пленарному засіданні) підписується всіма  членами лічильної  комісії.

Результати поіменного голосування оприлюднюються в день голосування. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

23.6. До складу Лічильної комісії не може входити депутат, щодо якого:

23.6.1. поставлено на голосування питання про недовіру;

23.6.2. поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;

23.6.3. вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органи місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;

23.6.4. вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

23.6.5. також до складу Лічильної комісії не може бути включено депутата, кандидатуру якого внесено до бюлетеня для таємного голосування. 

 

 

Стаття 24. Порядок розгляду питань порядку денного сесії

24.1. Головуючий на пленарному засіданні оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії Ради. Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів редакцій рішення, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.

24.2. Головуючий на пленарному засіданні за рішенням Ради може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного (пакетний розгляд). Рішення про об’єднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

 

Стаття 25. Порядок надання слова

25.1. Доповіді, співдоповіді виголошуються стоячи. Виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з місця.

25.2. Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.

25.3. Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції — зазначає і її назву.

25.4. Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Ради  проводиться головуючим.

25.5. Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ.

Запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.

25.6. За усним зверненням депутата Ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позиції:

25.6.1. з мотивів голосування;

25.6.2. для оголошення процедурного питання;

25.6.3. для репліки;

25.6.4. для застережень.

25.7. Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1 (однієї) хвилини.

 

Стаття 26. Визначення часу для виступів на сесії Ради

26.1. Для доповіді надається до 15 хвилин, для співдоповіді — до 10 хвилин.

26.2. Кожен депутат має право задати запитання доповідачу(співдоповідачу).

26.3. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим, є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу і стенограми засідань не вносяться.

26.4. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам (в порядку надходження). Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.

26.5. Для відповіді на запитання надається до 5 хвилин.

26.6. Для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень проєктів рішень, для заяв, внесення запитів депутатам надається час тривалістю до 5 хвилин.

26.7. Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця 1 хвилина.

26.8. Для заключного слова по темі доповіді надається до 5 хвилин. Якщо доповідь здійснювалась кількома особами, заключне слово промовляє лише один з доповідачів, а час для проголошення заключного слова не подовжується.

26.9. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні вважає, що Рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

 

Стаття 27. Право  на виступ

27.1. Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступати без дозволу головуючого. Депутат має право виступу, іншим надається право виступу головуючим за погодженям з депутатами (процедурне питання), старості надається право виступу з питань які стосуються старостинського округу.

27.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова. Головуючий на пленарному засіданні, за погодженням з Радою, може визначити іншу черговість виступаючих.

27.3. Депутат Ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. У разі відсутності деепутата Ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.

27.4. Особа може виступити на пленарному засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

 

Стаття 28. Порядок розгляду та обговорення питання

28.1. За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

28.2. Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні Ради, як правило, включають:

28.2.1. доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

28.2.2. співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

28.2.3. виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів Ради разом з висновком відповідної комісії;

28.2.4. внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;

28.2.5. виступи по одному представнику від постійних комісій або тимчасових контрольних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів ради згідно з поданням комісії;

28.2.6. виступи депутатів;

28.2.7. оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

28.2.8. внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому порядку);

28.2.9. заключне слово співдоповідачів і доповідача;

28.2.10. уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

28.2.11. виступ депутата — ініціатора внесення пропозиції, з підстав, передбачених п. 25.6 ст. 25 цього Регламенту;

28.2.12. виступи з мотивів голосування;

28.2.13. виступи депутатів з мотивів голосування.

28.3. Окрема думка депутата щодо висновків та рекомендацій постійної комісії, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома Ради на пленарному засіданні спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії, яких вона стосується.

 

Стаття 29. Закінчення обговорення питання

29.1. Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до стенограми пленарного засідання Ради.

29.2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про припинення обговорення.

 

Глава 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

 

Стаття 30. Загальні положення порядку голосування

30.1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про перехід до голосування.

30.2. Головуючий на пленарному засіданні оголошує початок голосування та вид голосування, та кількість голосів необхідна для прийняття рішення, якщо з приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.

 

 

Стаття 31. Черговість голосування альтернативних проєктів рішень, пропозицій та поправок

31.1. У першу чергу на голосування ставиться проєкт рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутата, постійної комісії та інших осіб, які готували проєкти цих документів. У разі надходження інших (альтернативних) проєктів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

31.2. Відхилені Радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

 

 

Стаття 32. Вимоги до процедури голосування

32.1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

32.2. У разі, коли щодо проєкту рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд Ради, проводилася експертиза, громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проєкт рішення та ставить питання на голосування.

32.3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань. В період військового стану, у разі відсутності депутата з поважних причин – в режимі онлайн, за попереднього згодою головуючого, що озвучується на початку пленарного засідання.

32.4. При голосуванні щодо прийняття, внесення змін та або скасування актів нормативного характеру депутати не зобов’язані утримуватись від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інтересів з питань, які може спричинити у майбутньому нормативно-правовий акт, що виноситься на голосування.

32.5. Депутат в якого є потенційний конфлікт інтересів зобов’язаний сам попередити раду та головуючого про конфлікт інтересів перед голосуванням такого питання. Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами конфлікту інтересів, надання зазначеним цим особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену Радою.

32.6. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

32.7. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні, лічильна комісія повідомляє про результати голосування, головуючий  оголошує його повні результати і прийняте рішення.

32.8. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

 

Стаття 33. Загальні вимоги до рішення Ради

33.1. Рішення Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів не заперечує проти прийняття рішення без обговорення.

33.2. Рішення (крім рішень з процедурних питань) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються законодавством та цим Регламентом.

33.3. Пропозиція або проєкт рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання Ради.

33.4. За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд.

33.5. Рада може проводити пакетне голосування з однотипнх питань, для такого голосування приймається процедурне рішення.

 

Стаття 34. Рішення Ради з процедурних питань

34.1. Рішення Ради з процедурних питань приймаються третиною від загального складу ради (пять депутатів).

34.2. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені як такі в Регламенті.

34.3. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.

 

Стаття 35. Протокол сесії

35.1. Засідання пленарних засідань сесій Ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює секретар Ради. Засідання записуються у повному обсязі на паперових носіях.

35.2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання Ради, зокрема (але не виключно):

35.2.1. відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання;

35.2.2. кількість депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні;

35.2.3. питання порядку денного пленарного засідання та ті з них, які винесені на голосування;

35.2.4. прізвище, ім’я, по батькові головуючого на пленарному засіданні і виступаючих;

35.2.5. прізвище, ім’я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд.

35.3. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто головою Ради, а у разі його відсутності - секретарем Ради, а у випадку, передбаченому ст.15 Регламенту, — депутатом, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

35.4. Протоколи сесії є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

35.5. Протоколи засідань  зберігаються протягом усього скликання ради у секретаря  Ради і передаються до архіву з початком роботи Ради нового скликання.

 

Стаття 36. Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування

36.1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів на пленарних засіданнях проводиться відкрите поіменне голосування. Відкрите голосування здійснюється у режимі фіксації волевиявлення депутатів. Підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією, утвореною у порядку, передбаченому ст. 23 цього Регламенту.

36.2. Дані про результати поіменного голосування роздруковуються відразу після закриття пленарного засідання.

 

Стаття 37. Загальні положення про таємне голосування

37.1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

37.2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат Ради за дорученням голови або іншої особи, яка скликала пленарне засідання.

37.3. Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування працює Лічильна комісія. Порядок обрання Лічильної комісії визначений ст. 23 Регламенту.

37.6. Протоколи Лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться Радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання.

37.7. Таємне голосування має здійснюватися депутатом особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

 

 

 

Стаття 38. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування

38.1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування - обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.

38.2. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь. Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (квадрат), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення.

38.3. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів, покладається на виконавчий апарат Ради.

 

Стаття 39. Процедура таємного голосування

39.1. Лічильна комісія перед початком опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

39.2. Кожному депутату після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

 

Стаття 40. Повторне таємне голосування

40.1. У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів від загального складу Ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.

 

Стаття 41. Підведення підсумків таємного голосування

41.1.  Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

41.2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні Ради.

41.3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні Ради, відповідає на запитання депутатів.

 

Стаття 42. Наслідки порушення порядку таємного голосування

42.1. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними.

42.2. Про порушення Лічильна комісія доповідає Раді. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням проводиться повторне голосування.

 

Глава 4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ РАДИ.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ

 

 

Стаття 43. Набрання чинності рішеннями Ради

43.1. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

43.2. Всі рішення Ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті громади.

 

Стаття 44. Внесення змін до рішень Ради

44.1. За мотивованим поданням сільського голови, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проєкту рішення, Рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого нею чинного рішення.

44.2. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих рішень.

44.3. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

 

Стаття 45. Скасування рішень Ради

45.1. За мотивованим поданням сільського голови,  постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проєкту рішення, Рада може скасувати раніше прийняте рішення.

45.4. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих нею рішень.

45.5. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

 

Глава 5. ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЕТИКИ

 

Стаття 46. Дисципліна та етика на сесіях сільської Ради

46.1. На пленарному засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі нереагування на попередження головуючого — позбавити його права виступу на пленарному засіданні з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні Ради.

46.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання Ради.

46.3. Під час пленарного засідання Ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

46.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

46.5. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

 

РОЗДІЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

 

Глава 1. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА, СЕКРЕТАР РАДИ

 

Стаття 47. Правові засади статусу і діяльності сільського голови та секретаря Ради

47.1. Повноваження сільського голови, секретаря Ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

 

Стаття 48. Сільський голова

48.1. Сільський голова є головною посадовою особою  територіальної громади.

48.2.  Сільський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному  законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

48.3. Строк повноважень сільського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

48.4. Сільський голова очолює виконавий комітет Ради, головує на її засіданнях.

48.5. Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою  оплачуваною (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

48.6. На сільського голову  поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачених  законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

48.7. Повноваження сільського голови можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної  військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».

48.8. Повноваження  сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання.

48.9. Повноваження сільського голови закінчуються в день відкриття першої сесії сільської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо Рада обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної  на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч.1 та 2 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

48.10. У разі звільнення в посади сільського голови у звязку з достроковим припиненням його повноважень, а також неможливості здійснення ним  своїх повноважень, повноваження голови здійснює секретар Ради.

48.11. Секретар ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень голови і до моменту початку повноважень голови, обраного на позачергових  виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії ради, обраної на чергових місцевих виборах.

48.12. При встановленні результатів голосування до загального складу сільської ради включається сільський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

 

48-2. Права та обовязки сільського голови:

48.12.1. забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

48.12.2. організовує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу Ради та її виконавчого комітету;

48.12.3. підписує рішення Ради та її виконавчого комітету;

48.12.4. вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря Ради;

48.12.5. вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету;

48.12.6. вносить на розгляд Ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів Ради, апарату Ради та її виконавчого комітету;

48.12.7. здійснює керівництво апаратом Ради та її виконавчого комітету;

48.12.8. скликає сесії Ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій Ради і головує на пленарних засіданнях Ради;

48.12.9. забезпечує підготовку на розгляд Ради проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, сільського бюджету та звіту про його виконання, рішень Ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені Радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

48.12.10. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності сільської ради;

48.12.11. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

48.12.12. забезпечує виконання рішень сільського референдуму, її виконавчого комітету;

48.12.13. є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним Радою;

48.12.14. представляє територіальну громаду, Раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

48.12.15. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

48.12.16. укладає від імені територіальної громади, Ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради;

48.12.17. веде особистий прийом громадян;

48.12.18. забезпечує на території сільської ради додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

48.12.19. бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

48.12.20. здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень Ради або віднесені Радою до відання її виконавчих органів;

48.12.21. видає розпорядження у межах своїх повноважень.

48.13. Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому Законом повноважень.

48.14. При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Радою,  а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади-також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

48.15. Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

48.16. На вимогу не менше половини депутатів Ради, сільський голова зобов'язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 

 

Стаття 49. Дострокове припинення повноважень сільського голови

49.1. Повноваження сільського голови вважаються достроково припиненими у разі:

49.1.1. його звернення з особистою заявою до відповідної Ради про складення ним повноважень голови;

49.1.2. припинення його громадянства;

49.1.3. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

49.1.4. набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, повязане з корупцією, яким накладено стягнення  у вигляді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що повязані  з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

49.1.5.  відкликання з посади за народною ініціативою;

49.1.6. визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголо-шення таким, що помер;

49.1.7. його смерті.

49.2. Повноваження сільського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або Закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України «Про військово-цивільні адміністрації».

49.3. Повноваження сільського голови за наявності підстав, передбачених ч.2 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу Ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови визначається законом про місцеві референдуми

49.4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови приймається Радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території  і мають право голосу.

49.5. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради, Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського голови може порушуватись перед Верховною Радою України сільською радою, головою обласної державної адміністрації.

49.6. Порядок проведення позачергових виборів сільського голови визначається законом про вибори.

49.7. Повноваження сільського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади;

49.7.1. З підстав, зазначених у п.1, 2, 5, 6 ч.1 ст.79 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

49.7.2. з підстав, зазначених у ч.2 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня прийняття місцевим референдумом або Радою рішення про дострокове припинення повноважень;

49.7.3. з підстав, зазначених у п.3, 3 ч.1с.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня, наступного за днем одержання Радою або її виконавчим комітетом  відповідного рішення суду без прийняття рішення Ради;

49.7.4 у випадку, передбаченому ч.5 ст.79 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах;

49.7.5. у випадку, передбаченому п.4 ч.1 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня прийняття Радою або вищим керівним органом відповідної політичної партії  рішення про дострокове припинення повноважень сільського голови.

 

Стаття 50. Секретар Ради

50.1. Секретар сільської ради обирається за пропозицією сільського голови відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в Раді на постійній основі.

50.2. Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від нього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

50.3. Пропозиція щодо кандидатури секретаря Ради може вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатів від її загального складу у разі, якщо:

50.3.1. на день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори сільського голови;

50.3.2. Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану сільським головою;

50.3.3. протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря Ради;

50.3.4. на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря Ради у звязку з достроковим припиненням його повноважень сільський голова не вніс на розгляд Ради кандидатуру на посаду секретаря Ради;

50.3.5. посада секретаря Ради стає вакантною під час вакантності посад  сільського голови у звязку з достроковим припиненням його повноважень.

50.4. У разі якщо Рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш, як половиною депутатів від її загального складу, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря Ради вносить сільський голова.

 

 

Стаття 50-2. Секретар сільської ради:

50.5.1. у випадку передбаченому ч.1.ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження сільського голови;

50.5.2 скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради;

50.5.3. веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

50.5.4. організує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на розгляд Ради, забезпечує оприлюдння проєктів рішень Ради відповідно до Закону України « Про доступ до публічної інформації та інших законів;

50.5.5. забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень Ради, які відповідно до закону  є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі  здійснення Радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення Радою регуляторної діяльності;

50.5.6. за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

50.5.7. сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

50.5.8. організує за дорученням Ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

50.5.9. забезпечує збepiгaння у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку; 

50.5.10 вирішує за дорученням сільського голови або відповідної Ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

     50.6. Секретар сільської ради може за рішенням Ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної Ради. 
     50.7. Повноваження секретаря сільської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної Ради.

 

Стаття 51. Староста.

51.1. Староста є виборною посадою особою місцевого самоврдування.

51.2. Староста є членом виконавчого комітету Прилісненської сільської ради.

51.3. Староста бере участь у пленарних засіданнях сільської ради та засіданнях її постійних комісій має інші права та повноваження, визначені законодавством.

51.4. Староста має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села (сіл);

51.5. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний сільському голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін. (ч. 5 ст. 54-1 ЗУ "Про місцеве самоврядування").

Глава 2. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

 

Стаття 52. Загальні умови створення постійних комісій Ради

52.1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів,  для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

52.2. Постійні комісії обираються Радою не пізніше ніж на другій сесії Ради  нового скликання на строк її  повноважень згідно з рішенням Ради  про утворення постійних комісій

 1. 2.3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова, секретар ради.
 2. 2.4. Питання утворення, обрання і ліквідація постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій  вирішуються виключно за пленарних засіданнях Ради.
 3. 2.5. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про   стан   та  розвиток відповідних галузей  господарського і соціально-культурного будівництва,  інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проєкти рішень ради та готують висновки з  цих питань, виступають  на  сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 4. Постійні  комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються  для  обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
 5. 2.7. Постійні комісії за дорученням ради, голови, секретаря сільської ради або за власною  ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету  сільської  ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій  незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників,  а  в  необхідних  випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету сільської ради; здійснюють контроль за виконанням  рішень  ради, виконавчого комітету ради.
 6. 2.8. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх  відання, та  в  порядку,  визначеному законом, мають право отримувати від керівників  органів,  підприємств,  установ, організацій необхідні матеріали і документи.
 7. 2.9. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.  Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями,  а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює секретар комісії.
   1. 2.10. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
 8. 2.11. За  результатами  вивчення  і  розгляду  питань  постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і  рекомендації постійної  комісії  приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

52.12. Рекомендації постійних комісій  підлягають  обов'язковому розгляду   органами,  підприємствами,  установами,  організаціями, посадовими особами,  яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи  повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

52.13. Постійна комісія для вивчення питань,  розробки  проєктів рішень  ради  може  створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням  представників  громадськості,  вчених  і  спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій,  а також за дорученням  ради,  її  голови, секретаря сільської   ради   розглядатися  постійними комісіями  спільно.  Висновки  і рекомендації, прийняті постійними комісіями   на   їх  спільних  засіданнях,  підписуються  головами відповідних постійних комісій.

52.14. Депутати  працюють  у  постійних  комісіях на громадських засадах.  

52.15. Постійні  комісії  є  підзвітними раді та відповідальними перед нею.

52.16. Перелік, функціональна спрямованіст і порядок організації роботи постійних комісій визначаються  регламентом відповідної  ради  та  Положенням про постійні комісії, що затверджується  радою  .

 •  

Стаття 53. Правовий статус тимчасових контрольних комісій Ради

53.1. Тимчасові контрольні комісії Ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо конкретно визначених питань в межах повноважень місцевого самоврядування.

53.2. У складі тимчасової контрольної комісії може бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи.

53.3. Якщо депутатська фракція чи група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольної комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції чи групи.

53.4. Про утворення тимчасової контрольної комісії Рада приймає рішення, де визначає:

53.4.1. назву тимчасової контрольної комісії;

53.4.2. завдання, мету і коло питань, щодо контролю за якими тимчасова контрольна комісія створюється;

53.4.3. кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;

53.4.4. термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

53.4.5. термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії;

53.4.5. за необхідності — заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.

 

Стаття 54. Склад тимчасової контрольної комісії Ради та режим її роботи .

54.1. До складу тимчасової комісії можуть входити депутати та інші особи.

54.2.Тимчасова контрольна комісія працює в режимі засідань, як правило, закритих.

54.3. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

 

Стаття 55. Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії Ради

55.1. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях та на пленарному засіданні Рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

55.2. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:

55.2.1. прийняття остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

55.2.2. припинення повноважень Ради.

 

РОЗДІЛ 4. ДЕПУТАТИ РАДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ

 

Глава 1. ДЕПУТАТИ РАДИ

 

Стаття 56. Правові засади діяльності депутатів Ради

56.1. Порядок діяльності депутата, його права, обов’язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами та цим Регламентом.

56.2. Депутат набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до Ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні

56.3. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною сільською виборчою комісією в день відкриття першої сесії Ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата.

56.4. Депутат є повноважним і рівноправним членом Ради як представницького органу місцевого самоврядування.

56.5. Депутат має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення.

 

Стаття 57. Посвідчення  депутата Ради

57.1. Депутату після визнання їх повноважень надається посвідчення депутата .

 

Стаття 58. Форми роботи депутата Ради

58.1. Діяльність депутата в Раді включає:

58.1.1. участь у пленарних засіданнях Ради;

58.1.2. у період військового стану, за наявної поважної причини – участь у пленарних засіданнях Ради в  режимі онлайн (телефонний звязок, відеозвязок);

58.1.3. участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій - з правом дорадчого голосу;

58.1.4. виконання доручень Ради та її органів;

58.1.5. роботу над проєктами рішень, документами Ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;

58.2. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів, до яких його обрано. В період військового стану, в разі відсутності на пленарному засіданні з поважної причини – в режимі онлайн (телефонний звязок, відеозвязок), за попередньою усною згодою Головуючого.

 

Глава 2. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

 

Стаття 59. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення

59.1. Депутати відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

59.2. Депутатський запит - це підтримана Радою вимога депутата до посадових осіб Ради і її органів, сільського голови,  керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території сільської ради.

59.3. Депутатське запитання — це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання Ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії Ради або надана депутату в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення за ним не приймається.

59.4. Депутатське звернення — викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території сільської ради щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

 

Стаття 60. Порядок подання та розгляд депутатського запиту

60.1. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні Ради, як правило, у письмовій формі і з питань, які віднесені до її відання.

60.2. При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.

60.3. Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов’язковому включенню до порядку денного пленарного засідання Ради після попереднього розгляду профільною постійною комісією.

60.4. У депутатському запиті зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депу­татської фракції, дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.

60.5. На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.

60.6. У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, виконавчий апарат готує витяг зі стенограми пленарного засідання і направляється головою Ради на розгляд постійної комісії.

60.7. По кожному депутатському запиту Рада приймає рішення.

60.8. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні Ради, місце для розгляду такого запиту надається на початку засідання головуючим, в черговості надходження запитів,  для одного запиту не більше 10 хв.

60.9. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення Ради по депутатському запиту.

 

 

 

Стаття 61. Відповідь на депутатський запит

61.1. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений строк надати офіційну письмову відповідь на нього Раді і відповідному депутату.

61.2. Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити Раду та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту.

61.3. Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні Ради.

61.4. Депутат має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит.

61.5. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї третини від зареєстрованих на пленарному засіданні депутатів.

61.6. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, завчасно інформують про дату та час обговорення Радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на даному пленарному засіданні.

 

 

РОЗДІЛ V.   ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕГЛАМЕНТУ

 

Стаття 62. Ініціатива внесення змін до Регламенту

1.  Право на ініціювання внесення змін до Регламенту належить сільському голові, постійним комісіям та не менш як третині від загального складу депутатів Ради.

 

Стаття 63. Порядок розгляду проєкту змін до Регламенту

63.1. Проєкт змін до Регламенту ради розглядається на пленарному засіданні Ради у порядку, визначеному цим Регламентом.

63.2. Зміни до Регламенту, за винятком випадків, визначених Регламентом,  ухвалюються більшістю голосів від складу Ради і набувають чинності після їх оприлюднення у порядку, встановленому цим Регламентом.

 

 

Секретар сільської ради                                                             Павло Мельничук                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь