Прилісненська ТГ
Волинська область, Камінь-Каширський район

Положення про відділ ЦНАП

 

Додаток
до рішення сільської ради

від 01 березня 2019 року №30/8

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Прилісненської сільської ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Прилісненської сільської ради(далі – ЦНАП) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг і є структурним підрозділом Прилісненської сільської ради, в якому надаються адміністративні послуги фізичним та юридичним особам (далі-суб’єкти звернень) через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2.  ЦНАП підконтрольний і підзвітний Прилісненській сільській раді(далі – сільська рада), підпорядкований її виконавчому комітету, сільському голові.

1.3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАП приймається сільською радою.

1.4. У своїй діяльності  ЦНАП керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги»(далі – Закон), «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», іншими законами, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, сільської ради та її виконавчого комітету,  Положенням про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Прилісненської сільської ради( далі – Положення).

1.5. Положення встановлює організаційні принципи роботи представників органів виконавчої влади, адміністраторів, державних реєстраторів в одному приміщенні з питань надання адміністративних послуг та порядок взаємодії з метою спрощення процедур надання адміністративних послуг, скорочення термінів та координації дій усіх учасників з надання адміністративних послуг.

 Порядок взаємодій, що встановлюється цим Положенням, є обов’язковим до виконання всіма учасниками процесу надання адміністративних послуг.

1.6. Основні технічні вимоги до організації прийому відвідувачів у ЦНАП, оснащення робочих місць, визначається Регламентом відділу «Центр надання адміністративних послуг», який затверджується сільською радою.

 

 

1.7. Графік роботи ЦНАП затверджується сільською радою з урахуванням вимог законодавства.

1.8. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається сільською радою та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

1.9. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг затверджуються рішенням сільської ради. 

 

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ  ЦНАП

2.1. Метою роботи ЦНАП є надання якісних адміністративних послуг суб’єктам звернень.

2.2. Основними завданнями  відділу є:

2.2.1. організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2.2.2. спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

2.2.3. надання консультацій та роз’яснень суб’єктам звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, надання вичерпної інформації щодо необхідного переліку документів для отримання адміністративних послуг;

2.2.4. прийняття документів, їх реєстрація та направлення у встановленому порядку до органу, уповноваженого приймати рішення щодо надання адміністративної послуги;

2.2.5. видача результату адміністративної послуги: витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені чинним законодавством України дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт;

2.2.6. забезпечення контролю за термінами надання адміністративної послуги;

2.2.7. організація співпраці із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.3. Діяльність  ЦНАП здійснюється за принципами:

2.3.1. доступності та зручності послуг для всіх фізичних та юридичних осіб;

2.3.2. прозорості, відкритості, зрозумілості процедур та дотриманні послідовності дій при наданні адміністративних послуг;

2.3.3. відповідності розміру плати за послуги чинним нормативно-правовим актам;

2.3.4. інформованості – забезпечення суб’єктів звернення вичерпною інформацією щодо адміністративних послуг, стану, ходу та результатів розгляду їх звернень;

2.3.5. оперативності та своєчасності вирішення питань;

 

 

 

2.3.6. зворотнього зв’язку – встановлення зворотнього зв’язку із суб’єктом звернення;

2.3.7. організаційної єдності – взаємодія адміністраторів  ЦНАП з суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

ІІІ. СТРУКТУРА  ЦНАП

3.1. ЦНАП забезпечується надання адміністративних послуг через адміністраторів шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.2. До складу  ЦНАП входять – начальник відділу, адміністратори та державний реєстратор, що мають забезпечувати дотримання та функціонування принципу організаційної єдності в процесі надання адміністративних послуг.

3.2. Кількість робочих місць, задіяних у обслуговуванні відвідувачів, порядок черговості їх обслуговування встановлюються начальником відділу ЦНАП з урахуванням завантаженості адміністраторів, ефективності організації роботи та керування чергою.

3.3. Кількість адміністраторів та державних реєстраторів ЦНАП визначається сільською радою.

3.4. На посади начальника відділу та адміністраторів ЦНАП призначаються особи, що мають вищу освіту або базову вищу і необхідний стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі, на посаду державного реєстратора - особи, що мають вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» і необхідний стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі. Усі працівники  ЦНАП приймаються і звільняються з посад сільським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЦНАП

4.1. Організація роботи  ЦНАП здійснюється відповідно до Регламенту  відділу «Центр надання адміністративних послуг».

4.2. Діловодство ЦНАП ведеться згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства України.

4.3. Організаційне забезпечення  ЦНАП здійснює його керівник –   начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг».

4.4. Начальник відділу відповідно до завдань, покладених на ЦНАП:

4.4.1. здійснює загальне керівництво роботою ЦНАП та несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

4.4.2. організовує діяльність ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАП;

4.4.3. координує діяльність працівників ЦНАП, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 

4.4.4. здійснює моніторинг діяльності  ЦНАП; проводить аналіз кількості звернень від суб’єктів звернень, вхідних та вихідних документів, у тому числі реєстраційного та дозвільного характеру;

4.4.5. забезпечує контроль за дотриманням процесів та процедур адміністративних послуг, термінів прийняття рішень по кожній конкретній адміністративній послузі;

4.4.6. розглядає скарги на дії чи бездіяльність працівників ЦНАП;

4.4.7. вносить пропозиції начальникам структурних підрозділів сільської ради щодо удосконалення та спрощення процедур і процесів надання адміністративних послуг;

4.4.8. організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

4.4.9. вносить пропозиції сільському голові з питань підбору кадрів, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ЦНАП;

4.4.10. щоквартально аналізує стан роботи зі зверненнями суб’єктів звернень, готує за їх результатами аналітичні довідки, матеріали сільському голові (заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради) в про кількість та характер звернень, що надійшли до  ЦНАП;

4.4.11. подає інформацію сільському голові з питань, що піднімалися у телефонних зверненнях громадян, готує відповідні доручення керівникам виконавчих органів сільської ради, комунальних підприємств щодо оперативного вирішення порушених питань;

4.4.12. вимагає від суб’єктів надання адміністративних послуг письмових пояснень про кожен випадок несвоєчасного і неякісного надання послуг для доповіді керівництву сільської ради;

4.4.13. готує проекти рішень і розпоряджень про стан роботи зі зверненнями громадян, інших документів пов’язаних з  ЦНАП, здійснює контроль за їх виконанням;

4.4.14. бере участь у засіданнях виконавчого комітету, апаратних нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться сільською радою;

4.4.15. організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції  ЦНАП;

4.4.16. забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ у  ЦНАП та готує справи для передачі до архіву сільської ради;

4.4.17. вивчає досвід роботи у сфері надання адміністративних послуг інших населених пунктів України;

4.4.18. сприяє створенню належних умов праці у ЦНАП, вносить пропозиції сільському голові щодо його матеріально-технічного забезпечення;

4.4.19. може здійснювати функції адміністратора;

4.4.20. забезпечує виконання інших завдань та доручень  сільського голови з питань  організації надання адміністративних послуг   та функціонування  ЦНАП, передбачених чинним законодавством України;

4.5. На час відсутності начальника відділу  ЦНАП виконання його обов’язків покладається на адміністратора.

4.6. Начальнику відділу ЦНАП підпорядковуються адміністратори та державний реєстратор.

4.7. Адміністратори та державний реєстратор діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються сільським головою.

4.8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у ЦНАП звертається до адміністратора — посадової особи сільської ради, яка організовує надання адміністративних послуг.  Суб'єктам надання адміністративних послуг, які за переліком мають надаватися через ЦНАП, забороняється безпосередньо здійснювати прийом заяв суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, видавати суб'єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг поза межами ЦНАП.

Адміністратор має іменну печатку із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування ЦНАП.

4.9. Основними завданнями адміністратора є:

4.9.1. Надання суб'єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

4.9.2. Прийняття від суб'єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

4.9.3. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв'язку суб'єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб'єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб'єктами надання адміністративних послуг;

4.9.4. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб'єктами їх надання;

4.9.5. Здійснення контролю за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

4.9.6. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених чинним законодавством України;

4.9.7. Складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

 

 

4.9.8. Розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень;

4.9.9. Здійснення обліку виданих адміністративних актів;

4.9.10. Підготовка пропозицій суб’єктам надання адміністративних послуг щодо вдосконалення процедур надання послуг;

4.9.16. Інформує суб’єктів звернення про результати розгляду їх заяв та прийняті рішення.

4.10.Адміністратор має право:

4.10.1. Безоплатно одержувати від суб'єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов'язані з наданням таких послуг, у встановленому законом порядку;

4.10.2. Погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб'єкта звернення з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних";

4.10.3. Інформувати начальника відділу ЦНАП та суб'єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень;

4.10.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою копії
(фотокопії) документів і виписок із них, витягів із реєстрів та баз даних, які
необхідні для надання адміністративної послуги;

4.10.5. Відмовляти у прийнятті документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, у разі подання суб’єктом звернення документів не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою – шляхом письмового повідомлення суб’єкта звернення);

4.10.6. Порушувати клопотання перед начальником відділу щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи  ЦНАП.

4.11. Державний реєстратор виконує повноваження державного реєстратора відповідно до законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Державний реєстратор має печатку (штамп), у тому числі електронну. Державний реєстратор має електронний цифровий підпис.

4.12.Основними завданнями державного реєстратора є:

4.12.1 здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;

4.12.2 надання інформації про зареєстровані права та їх обтяження відповідно до закону;

4.12.3 забезпечення взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;

         

 

4.12.4 вжиття в межах компетенції заходів щодо ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

4.12.5 здійснення інших заходів щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;

4.12.6 забезпечення прийому та видачі документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;

4.12.7 забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

4.12.8 здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців відповідно до законодавства;

4.12.9 внесення змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця відповідно до закону;

4.12.10 надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства;

4.12.11 внесення пропозицій начальнику відділу щодо удосконалення роботи з питань державної реєстрації прав та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

4.12.12 може виконувати функції адміністратора.

4.13. Провідний спеціаліст призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Прилісненського сільського голови, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

4.14. Провідний спеціаліст:

4.14.1.виконує повноваження із забезпечення діяльності відділу ЦНАП, згідно з посадовою інструкцією,

4.14.2 може виконувати функції адміністратора Центру.

 

V. Інформація про адміністративні послуги

 

5.1. Адміністративні послуги в рамках роботи ЦНАП надаються згідно з інформаційними та технологічними картками, які розробляються і затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до законодавства. Зміст, порядок формування та затвердження інформаційних та технологічних карток визначаються статтею 8 Закону та Постановами Кабінету Міністрів України.

5.2. Суб’єкти звернення мають право на безоплатне отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання, що забезпечується шляхом надання їм безоплатного доступу до Реєстру адміністративних послуг, розміщеного на Урядовому порталі, офіційного веб-сайту Прилісненської сільської ради, шляхом отримання телефонної довідки та інформування таких суб’єктів через засоби масової інформації.

5.3. Суб’єкти надання адміністративних послуг, задіяні у роботі ЦНАП, зобов’язані забезпечити:

5.3.1. надання інформації для облаштування інформаційних стендів із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги;

 

5.3.2. надання інформації для розміщення на веб-сайті про порядок надання відповідних адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг;

5.3.3. надання суб’єкту звернення, який звернувся за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), інформації про порядок надання адміністративних послуг;

5.3.4. надання інформації для виготовлення довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги та безоплатне поширення таких матеріалів у приміщенні ЦНАП;

5.3.5. встановлення скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, проведення щоквартального та щорічного аналізу таких зауважень і пропозицій, вжиття відповідних заходів.

 

VI. Порядок надання адміністративних послуг

 

6.1. Адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг.

Адміністративні послуги в електронній формі надаються через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування. Порядок та вимоги інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування з Єдиним державним порталом адміністративних послуг затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання адміністративних послуг, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку електронного урядування.

6.2. Фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, має право на отримання адміністративної послуги незалежно від реєстрації її місця проживання чи місця перебування, крім випадків, установлених законом.

6.3. Юридична особа має право на отримання адміністративної послуги за місцезнаходженням такої особи або у випадках, передбачених законом, - за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідного об’єкта.

6.4. Письмова заява може бути подана суб’єкту надання адміністративної послуги особисто суб’єктом звернення або його представником (законним представником), надіслана поштою, а в разі надання адміністративних послуг в електронній формі - через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

6.5. Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, визначаються законом.

6.6. Забороняється вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію для надання адміністративної послуги, не передбачені законом.

6.7. Адміністратори не можуть вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг або у володінні органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.

6.8. Адміністратор отримує відповідні документи або інформацію без участі суб’єкта звернення, у тому числі шляхом прямого доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.

6.9. У ЦНАП забезпечується можливість безоплатного одержання суб'єктами звернення у достатній кількості бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги, в тому числі одержання бланків з веб-сайтів суб'єктів надання адміністративних послуг.

6.10. У ЦНАП забезпечується вільний доступ до приміщень, в яких здійснюється прийом суб’єктів звернень, у тому числі належні умови для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

6.11. Строки надання адміністративних послуг визначаються статтею 10 Закону.

6.12. Розмір плати за надання адміністративної послуги (адміністративного збору) і порядок її справляння визначаються статтею 11 Закону.

 

VII. Фінансове та інше забезпечення надання адміністративних послуг

7.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок місцевого бюджету Прилісненської сільської ради.

7.2. Технічне обслуговування роботи ЦНАП здійснюється адміністратором системи Прилісненської сільської ради.

7.3. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відділом фінансів та бухгалтерського обліку Прилісненської сільської ради.

7.4. Право власності на реєстри, інші інформаційні бази, що використовуються для надання адміністративних послуг, належить державі або органам місцевого самоврядування.

 

VIII. Здійснення моніторингу за наданням адміністративних послуг

8.1. Систематичний збір та обробка інформації, пов’язаної з видачею вихідних документів суб’єктам звернень (далі - моніторинг), здійснюється посадовими особами ЦНАП. Моніторинг спрямовано на вирішення питань щодо забезпечення розгляду звернень заявників, прийняття відповідних рішень та надання вихідних пакетів документів в установлений законом строк.

8.2. Відповідальність за дотримання термінів надання адміністративних послуг несуть адміністратори ЦНАП та керівники суб’єктів надання адміністративних послуг.

8.3. Основними заходами моніторингу є:

- моніторинг всіх дій адміністраторів, пов’язаних з прийомом, розглядом вхідних пакетів документів та видачею вихідних пакетів документів;

- документальна фіксація дати реєстрації вхідних пакетів документів і видачі вихідного пакету документів;

- заходи, пов’язані з підготовкою та видачею вихідного пакету документів;

- супровід та загальна координація дій адміністраторів та суб’єктів надання адміністративних послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- інформування сільського голови, заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. керуючого справами виконавчого комітету та керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про будь-які порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг.

8.4. Моніторинг здійснюється шляхом інформування начальника відділу ЦНАП представниками суб’єктів надання адміністративних послуг щодо перебігу подій, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за власною ініціативою, на усний або письмовий запит посадових осіб ЦНАП. Інформування здійснюється шляхом листування, за допомогою засобів телефонного зв’язку та іншими способами.

8.5. У разі встановлення факту порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг (термінів розгляду, процедури розгляду, розміру плати тощо) адміністратори інформують про це начальника відділу ЦНАП.

8.6. Інформування сільського голови та керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про факти порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг здійснюється у письмовому вигляді за підписом начальника відділу ЦНАП.

 

IX. НАДАННЯ СУПУТНІХ ПОСЛУГ В  ЦНАП

9.1. У приміщені  ЦНАП можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

 

9.2. Надання платних супутніх послуг суб’єктом надання адміністративних послуг, центром надання адміністративних послуг- забороняється.

 

                         

 

 

X.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЦНАП

 

10.1.    Суб’єкти надання адміністративної послуги, адміністратори  та державні реєстратори ЦНАП несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

 

10.2.  Дії або бездіяльність посадових осіб можуть бути оскаржені до суду у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.3. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторами внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку.

 

XІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

11.1. Припинення діяльності  ЦНАП здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

11.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

Прилісненський сільський голова                                           І.ТЕРЕЩЕНКО

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь