Прилісненська ТГ
Волинська область, Камінь-Каширський район

Положення

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Прилісненської

 

сільської ради

 

від 23 грудня 2021 року № 16/4

 

___________________

 

                                                                            Сільський голова   І. ТЕРЕЩЕНКО

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПРИЛІСНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

 

Код ЄДРПОУ 44106820

 

 

 

с. Прилісне

 

2021

 

 

1.Загальна частина

 

 

1.1.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  ПРИЛІСНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» (далі – Центр), належить до комунальної власності територіальних громад, що входять до складу Прилісненської сільської ради. Центр -  комплексний заклад соціального захисту населення, структурні підрозділи якого  здійснюють соціальну роботу та надає соціальні послуги особам/ сім’ям, які належать до вразливих груп населення та / або перебувають у складних життєвих обставинах (далі – отримувачі соціальних послуг).

 

1.2.Повна назва: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПРИЛІСНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ».

 

Скорочена назва: КЗ «ЦНСП ПРИЛІСНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

 

1.3.Юридична  адреса:  44614Волинська область,  Камінь - Каширський район, село Прилісне, вулиця Сойне, будинок № .

 

1.4.Засновник закладу - Прилісненська сільська рада, орган, уповноважений засновником на управління закладом – відділ у справах дітей, сім’ї та з питань соціального захисту населення виконавчого комітету Прилісненської сільської ради.

1.5.Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями сільської ради, рішеннями виконавчого комітету Прилісненської сільської ради,  рішеннями відділу у справах дітей, сім’ї та з питань соціального захисту населення Прилісненської сільської ради, цим Положенням (далі - положення).

1.6.Основними принципами діяльності Центру є законність, дотримання і захист прав людини, системність, комплексність, адресність та індивідуальний підхід, доступність та відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання послуг, дотримання державних стандартів соціальних послуг, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій населення, які перебувають у складних життєвих обставинах.

1.7.Центр є бюджетним закладом, рішення про створення, ліквідацію або реорганізацію якого приймає Прилісненська сільська рада (далі –Засновник).

         Центр підпорядковується Відділу у справах дітей, сім’ї та з питань соціального захисту населення Прилісненської сільської ради, підзвітний та підконтрольний виконавчому комітету Прилісненської сільської ради.

 

 1. Організаційно-правові засади

 

2.1.Центр є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки, за рішенням Прилісненської сільської ради може бути окремим розпорядником коштів, мати самостійний баланс та рахунок у державному казначействі, установі банку.

2.2.Центр забезпечується Засновником необхідною матеріально-технічною базою, в тому числі приміщеннями, що відповідають санітарно-гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства, автотранспортними засобами, спеціальними засобами для догляду і самообслуговування.

2.3.Положення про Центр, його структура та кошторис затверджується сесією Прилісненської сільської ради.

2.4.Методичне забезпечення діяльності Центру здійснює Мінсоцполітики, обласний центр соціальних служб, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності - в установленому порядку структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної держадміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг – Відділ у справах дітей, сім’ї та з питань соціального захисту населення Прилісненської сільської ради.

2.5.Для надання соціальних послуг Центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема, волонтерів.

Перелік, умови та порядок надання таких соціальних послуг визначаються Засновником за поданням Центру.

2.6.Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги особам, сім’ям, які отримують послуги в Центрі, та поліпшення матеріально-технічної бази Центру.

2.7.Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг Центр взаємодіє із Департаментом соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації, Відділом у справах дітей, сім’ї та з питань соціального захисту населення Прилісненської сільської ради, іншими структурними підрозділами Прилісненської сільської ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями.

 

 1. Мета та завдання Центру

 

3.1.Основною метою діяльності Центру є сприяння у розв’язанні проблемних питань і надання соціальних послуг громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які проживають/перебувають на території Приліснеської сільської ради на законних підставах, перебувають у складних життєвих обставинах й потребують сторонньої допомоги.

 

3.2.Основними завданнями Центру є:

3.2.1.Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей;

3.2.2.Надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин;

3.2.3.Проведення оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

3.2.4.Виявлення громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;

3.2.5.Забезпечення якісного надання соціальних послуг;

3.2.6.Установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою сприяння в наданні соціальних послуг;

3.2.7.Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

3.2.8.Здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб у таких послугах;

3.2.9.Залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми, молоддю.

3.2.10.Забезпечення соціального супроводу прийомних сімей і будинків дитячого типу;

3.2.11.Внесення відомостей до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

3.2.12. Проведення моніторингу та оцінювання якості надання соціальних послуг;

3.2.13.Інформування населення територіальної громади  та осіб/сімей про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, умови та порядок їх отримання;

3.2.14.Інформування населення про сімейні форми виховання дітей;

 

     3.3. Для забезпечення виконання основних завдань Центр має право:

     3.3.1.Вносити на розгляд органу управління пропозиції щодо вдосконалення надання соціальних послуг особам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

     3.3.2.Подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до його компетенції;

     3.3.3.Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для надання соціальних послуг особам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

     3.3.4.Запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

     3.3.5.Вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

     3.3.6.Здійснювати посередництво у представництві інтересів осіб, сімей та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи.

 

 4.Організація роботи Центру, умови надання соціальних послуг.

 

4.1.Надання соціальних послуг здійснюється структурними підрозділами Центру:

- відділенням соціальної допомоги вдома та надання адресної натуральної та грошової допомоги;

- відділенням соціальної роботи та служби з перевезенням осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

4.1.1.Відділення центру очолюються керівниками відділень, які призначаються на посаду і звільняються з посади директором закладу, за погодженням з сільським головою.

     

 Керівник відділення повинен мати вищу освіту відповідного напрямку підготовки і стаж роботи.

 

4.1.2.Керівники відділень Центру розробляють положення про відділення, у якому відображається інформація про зміст соціальних послуг, що надаються у підрозділі, порядок їх надання, режим роботи підрозділу й графік проведення заходів для отримувачів соціальних послуг.

 

Положення про відділення затверджується директором Центру  та погоджується з засновником.  

 

4.2.Надання соціальних послуг у Центрі здійснюється згідно з планами роботи на рік, щоквартальними планами діяльності його структурних підрозділів, щоквартальними планами роботи персоналу, який надає соціальні послуги.

4.3.Надання соціальних послуг відділеннями Центру може здійснюватися  одноразово,  тимчасово, постійно або екстрено (кризово), а також за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома).

4.4.Тривалість, місце та періодичність, умови та обсяг надання соціальних послуг особі, сім’ї в Центрі залежать від встановлених індивідуальних потреб та конкретних умов, що сприяють реабілітації, реінтеграції та соціальній адаптації цієї особи, сім’ї.

4.5.Надання соціальних послуг особі, сім’ї здійснюється працівниками відповідних структурних підрозділів Центру. Працівники забезпечують надання соціальних послуг згідно встановлених стандартів та нормативів соціальної послуги.

        У відділеннях можуть надаватись як одиничні соціальні послуги, так і комплекс соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів (безоплатно):

- незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

- особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;

 - особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

 - дітям з інвалідністю;

 - особам з інвалідністю 1 групи;

 - дітям-сиротам;

 - дітям позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років;

 - сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу.

- отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

З установленням диференційованої плати, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для визначення права на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів або з установленням диференційованої плати визначається за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг, та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу його сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу.

Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

4.6.На надання соціальних послуг в Центрі мають право:

- особи похилого віку, в тому числі з когнітивними розладами, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

-  особи з інвалідністю, які досягли 18-річного віку, у тому числі з психічними та поведінковими розладами (крім осіб, які страждають на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння та отримують амбулаторну психіатричну допомогу в примусовому порядку за рішенням суду, осіб з наявністю інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що перебувають на спеціальному диспансерному обліку), крім осіб з інвалідністю унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

            - особи, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку та з інвалідністю);

- діти;

- бездомні особи;

- особи звільнені з місць позбавлення волі, які втратили соціально-корисні зв’язки;

- біженці;

- сім’ї та молодь, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

-особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

-батьки або особи, які їх замінюють, які ухиляються від виконання своїх обов’язків;

- сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю, та сім’ї з дітьми, у яких батьки мають інвалідність;

- малозабезпечені сім’ї з дітьми;

- сім’ї, діти з яких перебувають у закладах інституційного догляду та виховання;

- сім’ї, у яких діти систематично без поважних причин не відвідують заклади освіти;

- жінки, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини;

- неповнолітні одинокі матері (батьки);

- діти, які перебувають на вихованні в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу;

- особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

- внутрішньо переміщені особи;

- повнолітні недієздатні особи (у разі відсутності в них опікуна);

- особи, звільнені з місць позбавлення волі;

-учасники антитерористичної операції та особи, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

4.7.Для отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів особа або її законний представник подає заяву  уповноваженій посадовій особі виконавчого комітету сільської ради у письмовій формі  з відповідними документами.

4.8.При прийнятті рішення про надання соціальних послуг до заяви обов’язково додаються такі документи (або їх скановані копії):

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України ( для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають відмітку в паспорті);

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертизою комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);

- медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі;

- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);

- копія паспорта громадянина України опікуна та піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ( за наявності);

- акт оцінки потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений фахівцем із соціальної роботи.

4.9.Оцінювання потреб особо/сім’ї у соціальних послугах проводиться фахівцем із соціальної роботи протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви, із залученням у разі потреби психолога, медичного працівника, педагогічного працівника закладу освіти, реабілітолога та інших фахівців.

4.10.За результатами оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах складається відповідний акт за формою, затвердженою Мінсоцполітики, з пропозиціями, щодо переліку соціальних послуг , яких потребує особа/сім’я, та подається для подальшого прийняття рішення про надання соціальних послуг.

4.11.У разі отримання звернення (письмового або усного) особи, у тому числі дитини/сім’ї, про надання соціальних послуг екстрено (кризово) у зв’язку із загрозою життю чи здоров’ю особи оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах не проводиться.

Рішення про надання послуг екстрено (кризово) приймається надавачем невідкладно та протягом однієї доби забезпечується надання соціальних послуг.

У разі неможливості надання сім’ї/особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, відповідної соціальної послуги Центр сприяє у наданні таким сім’ям/особам соціальних послуг чи різних видів допомоги іншими закладами, установами та організаціями (різних форм власності та господарювання).

4.12.Для отримання інформації про доходи особи/сім’ї, що потребує надання соціальних послуг, протягом трьох робочих днів після надходження заяви від особи або її законного представника, органу опіки та піклування, надсилаються запити до:

- ДПС – для отримання відомостей про доходи осіб із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (у разі потреби);

- Пенсійного фонду України – для отримання відомостей про доходи осіб з  реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, встановленому Пенсійним фондом України та Мінсоцполітики;

- фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування – для отримання інформації про страхові виплати із зазначених фондів (у разі потреби);

4.13.Після отримання інформації за результатами запиту протягом десяти робочих днів з дня отримання заяви відповідно до отриманих документів (даних) та з урахуванням результатів оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах приймається рішення про надання чи відмову в наданні соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів.

4.14.Про прийняте рішення особа або її законний представник інформується не пізніше ніж через три робочих днів з дати його прийняття шляхом надання (надсилання) рішення про надання чи відмову в наданні соціальних послуг у паперовій або електронній формі.

 4.15.У разі прийняття рішення про надання соціальних послуг особі, сім’ї, з ним/ними або опікуном/піклувальником, законним представником укладається договір про надання соціальних послуг і видається відповідний наказ.

Умови надання та припинення послуг, права та обов'язки сторін зазначаються у договорі, що укладається між Центром та сім’єю, особою, яка потребує соціальних послуг, за винятком послуг, що надаються на разовій основі, зокрема, консультаційних. Зміст, обсяг та періодичність надання соціальних послуг зазначаються у індивідуальному плані надання послуг.

4.16.На кожного громадянина, який отримує соціальні послуги у Центрі ведеться особова справа.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про надання соціальних послуг та оформлення особової справи, визначається окремо з огляду на те, яких соціальних послуг потребує особа, сім’я, яка знаходиться у складних життєвих обставинах, та у яких структурних підрозділах передбачається їх надання.

4.17.Типові форми заяви, повідомлення, рішення про надання/відмову у наданні соціальних послуг, медичного висновку, акту оцінки потреб, висновку, індивідуального плану надання соціальних послуг, договору про надання соціальних послуг, журналу обліку громадян, яких обслуговує Центр, затверджує Мінсоцполітики в установленому порядку.

4.18.Надання структурними підрозділами Центру соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам здійснюється невідкладно. Особова справа формується на підставі документа, що посвідчує особу, та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

4.19.Надання соціальних послуг у Центрі припиняється за письмовим повідомленням особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах або її законних представників у разі:

- поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, у результаті чого втрачається потреба у наданні соціальних послуг;

- направлення особи до стаціонарного відділення, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;

- зміни місця проживання особи, сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах;

- поліпшення матеріально-побутових умов;

- грубого, принизливого ставлення особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах до соціальних робітників та інших працівників Центру;

- порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

- систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

- дострокове розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача соціальних послуг;

- виявлення  в отримувача медичних протипоказань для надання соціальних послуг центром;

- несвоєчасне внесення плати за отримані послуги протягом одного місяця після пред’явлення суб’єктом рахунка (в разі надання соціальних послуг за плату);

- припинення діяльності Центру;

- смерті отримувача соціальних послуг;

- наявність в отримувача договору довічного утримання (догляду);

- виявлення недостовірної інформації, поданої отримувачем соціальних послуг під час звернення за наданням соціальних послуг, що унеможливлює подальше їх надання;

- невиконання без поважних причин отримувачем соціальних послуг вимог, визначених договором про надання соціальних послуг.

4.20.Про припинення надання соціальних послуг особі, сім’ї видається наказ.

4.21.Працівники Центру, які здійснюють надання соціальних послуг, зобов’язані сумлінно ставитись до виконання своїх обов’язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.

4.22.Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Центру затверджуються сесією Прилісненської сільської ради.

4.23.Для виконання завдань у Центрі можуть утворюватися такі структурні підрозділи:

 • відділення соціальної роботи з сім’ями/особами;

 

 • відділення надання соціальни послуг в умовах   денного перебування;

 

 • мобільна бригада соціально-психологічної допомоги (надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі, послуг кризового та екстреного втручання, інформування, консультування, представництва інтересів; формування нетерпимого ставлення громадян до проявів домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі, проведення заходів у сфері запобігання та протидії насильству);
 • інші підрозділи, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг особам, сім’ям, відповідно до встановлених потреб

 

                                      5.Завдання та функції відділень Центру   

5.1.  Діяльність відділення соціальної допомоги вдома та надання адресної натуральної та грошової допомоги

5.1.Відділення соціальної допомоги вдома Центру утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування особам, які не здатні до самообслуговування  у зв’язку з частковою або повною втратою рухової активності ( III, IV, V групи рухової активності), пам’яті та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах, а саме:

-  похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами (далі – особи похилого віку);

-  особи з інвалідністю, які досягли 18-річного віку, у тому числі з психічними та поведінковими розладами (крім осіб, які страждають на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння та отримують амбулаторну психіатричну допомогу в примусовому порядку за рішенням суду, осіб з наявністю інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що перебувають на спеціальному диспансерному обліку) (далі – особи з інвалідністю), крім осіб з інвалідністю унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

- хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

-  інші особи, які мають право на обслуговування, згідно чинного законодавства.

         Відділення не здійснює надання соціальної послуги громадянам, які потребують цілодобового стороннього догляду.

5.2.Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою.

 5.3.Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державного стандарту соціальну послугу – догляд вдома.

Послуга надається безоплатно або із встановленням диференційованої плати.

5.4.Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, осіб з інвалідністю,  хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Обслуговування таких осіб здійснюється за результатами розрахунку середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів або з установленням диференційованої плати.

5.5.Право на безоплатне обслуговування мають особи, які не здатні до самообслуговування у зв’язку із похилим віком і частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах, хворобою (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як на чотири місяці), особи з інвалідністю, що не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є особами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку середньомісячний сукупний дохід  яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

З установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткових мінімумів, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

5.6.Прилісненська сільська рада може приймати, як виняток, рішення (розпорядження) про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома осіб, якщо їх  середньомісячний сукупний дохід перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми. В такому разі послуга догляду вдома надається за рахунок бюджетних коштів, видатки пов'язані із наданням послуги  передбачаються в кошторисі місцевого бюджету.

5.7.Відділення соціальної допомоги вдома може організовувати надання  на безоплатній основі громадянам, зазначеним в п.5.1. натуральної допомоги відповідно до акту обстеження матеріально-побутових умов даних осіб.

Виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази відділення безоплатно забезпечує громадян, зазначених в п.5.1. одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби; ліками, предметами медичного призначення; предметами побутової гігієни; продовольчими та промисловими товарами; гарячими обідами тощо.

У разі потреби та за згодою особи, сім’ї з метою визначення додаткової потреби у натуральній допомозі проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи.

5.8.Відділення соціальної допомоги вдома очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором закладу, за погодженням з сільським головою.

5.9.Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний робітник, обсяг його роботи визначає директор Центру надання соціальних послуг з урахуванням стану здоров'я громадянина, який обслуговується, його віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних послуг (один соціальний робітник обслуговує від шести до десяти громадян;  один соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних громадян, яким установлена V група рухової активності).

5.10.На підставі даних акту оцінки потреб особи та висновку оцінки потреб отримувача соціальної послуги, медичного висновку складається індивідуальний план надання соціальної послуги, після чого між громадянином і Центром укладається договір, в якому зазначаються зміст та обсяг послуги, порядок оплати, обумовлюються періодичність, строки надання соціальної послуги відділенням соціальної допомоги вдома, інші умови. 5.11.Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги з догляду вдома надає соціальну послугу з догляду вдома постійно (III група рухової активності - два рази на тиждень, IV - три рази, V - п’ять разів), періодично (два рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.

5.12.Надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома починається з дати підписання договору.

5.13.На підставі отриманої заяви Центр надсилає необхідні запити:

- до закладу охорони здоров'я за місцем проживання громадянина – для одержання медичного висновку про здатність особи до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі;

- до виконавчого органу селищної ради за місцем реєстрації громадянина – для отримання довідки про склад сім'ї або про зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб;

- до територіального органу ДФС – для отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби).

- пенсійного фонду України - для отримання відомостей про доходи осіб з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного страхування у порядку, встановленому Пенсійним фондом України та Мінсоцполітики;

- фонду загальнообов’язкового державного страхування – для отримання інформації про страхові виплати із зазначених фондів (при потребі).

5.14.На підставі відповідей на зазначені запити протягом десяти робочих днів з дня одержання заяви відповідно до отриманих документів (даних) та з урахуванням результатів оцінювання потреб особи у соціальних послугах приймається рішення про надання чи відмову в наданні соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів.

5.15.На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:

- письмова заява громадянина;

- медичний висновок про нездатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

- акт оцінки потреб особи;

- висновок оцінки потреб особи;

- шкала оцінки визначення елементарних та складних дій;

- довідки про доходи за 6 останніх місяців;

- розрахунок середньомісячного сукупного доходу;

- рішення про надання послуг;

- індивідуальний план надання соціальних послуг догляду вдома;

-один примірник договору, укладеного між громадянином і Центром про надання соціальних послуг;

- довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

- інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою виконавчого органу селищної  ради шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру;

- копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

-копія рішення (розпорядження) Прилісненської сільської ради, або утвореної нею комісії, про звільнення від плати громадян похилого віку, осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку),  хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування (за наявності);

- копія наказу про надання  (припинення) соціальних послуг;

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

- копія документа, що посвідчує реєстрацію у Державному реєстрі осіб – платників податків або копія паспорта громадянина (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

5.16.Документи, що містяться в особовій справі громадянина, поновлюються відділенням щороку шляхом надіслання запитів до відповідних установ.

5.17.Відділення соціальної допомоги вдома та надання адресної натуральної та грошової допомоги надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги:

 1. догляд вдома;
 2. надання адресної натуральної та грошової допомоги.

 5.18.Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома та надання адресної натуральної та грошової допомоги мають одинокі/одинокопроживаючі особи, особи, на яких поширюється дія Закону України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ( 3551-12), жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою.

5.19.У разі виявлення на території Прилісненської сільської ради  не менш, як 50 непрацездатних громадян з порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху, психічними розладами (соціально-безпечні, які не перебувають на спеціальному диспансерному обліку), інших категорій громадян, які не здатні до самообслуговування та які потребують надання соціальних послуг вдома, Прилісненська сільська рада  може утворювати спеціалізовані відділення, в тому числі паліативного/хоспісного догляду.

5.20.Відділення забезпечує захист персональних даних осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

 

 

                    6. Відділення соціальної роботи  та служби з перевезення осіб з     інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

                             6.1. Відділення соціальної роботи.

 

6.1.1.Відділення надає послуги на безоплатній основі.

6.1.2.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

6.1.3.Здійснює виявлення та веде облік:

- сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- осіб з числа випускників інтернатних закладів;

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

- прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників;

- осіб з інвалідністю;

- осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

            -осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;

6.1.4.Проводить оцінку потреб сімей,  які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, утому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку.

6.1.5.Здійснює заходи щодо контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини.

6.1.6.Здійснює заходи щодо соціальної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва.

6.1.7.Здійснює заходи щодо соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням.

    Надає соціальні послуги з:

- соціального супроводу;

- консультування;

- соціальної профілактики.

 6.1.8. За результатами оцінки потреб надає послуги з:

- соціальної адаптації;

- соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

- соціальної інтеграції та реінтеграції;

- кризового та екстреного втручання;

- представництва інтересів;

- посередництва (медіації).

6.1.9.Забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми.

6.1.10.Здійснює підготовку відповідної угоди на соціальний супровід сім'ї та формування плану соціального супроводу.

6.1.11.Залучає працівників установ і закладів освіти, охорони здоров'я культури, Національної поліції, активу громади, громадських та благодійних організацій для надання необхідної допомоги  особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

6.1.12.Відділ очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Центру за погодженням з сільським  головою.

6.1.13.Узагальнює статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи.

6.1.14.Забезпечує захист персональних даних осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

 

        6.2. Служба з перевезення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

6.2.1.Служба з перевезення створюється для забезпечення Прилісненською сільською радою у межах своїх повноважень, реалізації соціальної політики у сфері соціальної допомоги інвалідам, визначеної в законах України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальні послуги», указів Президента України  «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» та інших нормативно-правових актів, а також забезпечення перевезення осіб з захворюваннями опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються за допомогою  технічних засобів реабілітації, інших маломобільних груп населення у разі, якщо такі особи не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобіля, у тому числі отриманих через структурні  підрозділи соціального захисту населення.

6.2.2.Право на одержання послуги з перевезення мають особи з інвалідністю та діти з інвалідністю, які мають  порушення опорно-рухового апарату та інші маломобільні групи населення. До маломобільних груп населення належать особи похилого віку, інші особи, які не можуть пересуватись самостійно; особи з інвалідністю та діти з інвалідністю з порушенням зору, інтелектуальними та психічними порушеннями, якщо такі особи не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників                  автомобілів, у тому числі отриманих через структурні  підрозділи соціального захисту населення.

 6.2.3.Послуга надається транспортним засобом спеціалізованого призначення - автомобілем з підйомним пристроєм, гідравлічними підйомниками, з низьким рівнем підлоги, пандусами тощо. Призначений для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (порушенням опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями), які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації та інших маломобільних груп населення.

6.2.4.Послуга  надається в межах Прилісненської територіальної громади,  у виключних випадках в межах Волинської області. 

 6.3.Порядок прийому заявок та умови використаним транспортного засобу спеціалізованого призначення.

6.3.1.Для того, щоб отримати право на користування послугою, Одержувачу необхідно звернутися до КЗ «ЦНСП Прилісненської сільської ради» для замовлення послуги за адресою: с.Прилісне, вул. Сойне, 1,б та надати необхідні документи для реєстрації, а саме:

           -заяву встановленого зразка;

          -копію документа, що посвідчує особу громадянина;

           -копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера громадянинові;

           -копію довідки МСЕК для осіб з інвалідністю або ЛКК (медичний висновок) для дітей з інвалідністю.

          -для осіб похилого віку та інших осіб,  які не мають довідки МСЕК або ЛКК(медичний висновок) потрібно надати довідку від лікаря про нездатність самостійно пересуватись.

6.3.2.Після прийняття документів зазначених  у пункті 6.3.1. укладається меморандум про співпрацю між КЗ «ЦНСП Прилісненської сільської ради», при якому утворено службу з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення  та Отримувачем послуги.

6.3.3.Після укладання меморандуму, з метою подальшого отримання послуги, Отримувачу потрібно подавати заявку диспетчеру на кожну поїздку (за телефоном  03376 98156). При цьому Отримувач транспортних послуг вказує день, час запланованої поїздки, початкову та кінцеву адресу маршруту, потребу у супроводженні (наявність супроводжуючої особи).

           У разі зміни контактних даних інформація буде розміщена на офіційному сайті та на дошках оголошень кожного старостинського округу громади.

6.3.4.Організація роботи по прийому заявок на перевезення здійснюється КЗ «ЦНСП Прилісненської сільської ради», із понеділка по четвер з 8.00 год. до  17.15  год., у п’ятницю з 8.00 год. до 16.00 год.

6.3.5.Заявки на обслуговування транспортним засобом спеціалізованого призначення приймаються за 2-3 дні до виїзду (у виняткових  випадках - не менш ніж за 1 день до виїзду. Такі заявки можуть виконуватися при наявності вільного  часу в графіку, або при співпадінні маршруту екстреної поїздки із запланованим маршрутом та за наявності вільного місця до перевезення). Заявки реєструються диспетчером у спеціальному журналі реєстрації замовлень (додаток 3).

6.3.6.Транспортний засіб спеціалізованого призначення використовується виключно за призначенням.

6.3.7.Транспортний засіб спеціалізованого призначення використовується для перевезення до підприємств, установ і організацій різної форми власності та підпорядкування, банківських установ, медичних установ, реабілітаційних закладів, закладів культури, закладів, що надають соціальні послуги, протезно-ортопедичних підприємств та майстерень, центрів правової допомоги, центрів надання адміністративних послуг, інших закладів соціальної сфери; структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суду.

6.3.8.Послуги з перевезення надаються особам по зверненню не частіше як 2 рази на тиждень, крім транспортування до закладів охорони здоров’я та у разі  потреби в медичній допомозі.

6.3.9.При одночасному виклику транспортного засобу спеціалізованого призначення кількома Одержувачами  перевага надається заявникам, котрі повинні дістатись до медичних закладів чи установ.

6.3.10.Не допускається використання  транспортного засобу спеціалізованого призначення  для:

- перевезення дітей з інвалідністю без супроводження дорослого;

-перевезення родичів замовника, у випадку супроводження останнього соціальним робітником, за виключенням обслуговування дітей з інвалідністю;

- перевезення громадян, якщо в наявності у них, або членів їх родин є у користуванні автомобільний транспорт, отриманий через органи соціального захисту населення;

- особистих поїздок працівників установи, яка надає послуги з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно –рухового апарату та інших маломобільних груп населення;

- перевезення отримувачів послуги до магазинів та ринків, інших закладів та установ з метою вирішення побутових питань.

 6.3.11.Витрати на надання соціальної послуги з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, та інших маломобільних груп населення здійснюється за кошти бюджету Прилісненської територіально громади в межах бюджетних призначень.

 6.3.12.Служба з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, та інших маломобільних груп населення підпорядковується безпосередньо директору Центру, який:

- організовує роботу по транспортному обслуговуванню та несе відповідальність за своєчасну організацію і якісне надання послуги з перевезення осіб з інвалідністю та дітей  з інвалідністю які мають порушення опорно-рухового апарату, та інших маломобільних груп населення;

- у межах своєї компетенції вирішує питання добору кадрів, функціональні обов’язки працівників, вживає заходів заохочення, а у разі порушень трудової дисципліни чи невиконання функціональних обов'язків - накладає стягнення;

- дотримується вимог з охорони праці, виробничої, санітарної і протипожежної безпеки;

- відповідає за ведення обліку та складання звітності.

- здійснює контроль за порядком надання послуги транспортного засобу спеціалізованого призначення.

 

7.Керівництво Центру

 

 7.1.Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Прилісненської сільської ради в установленому чинним законодавством порядку.

Посаду директора Центру може обіймати особа, яка має вищу освіту  і стаж роботи за фахом.

 7.2.Директор Центру:

 • здійснює керівництво діяльністю Центру;
 • несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центру завдань;
 • представляє Центр без довіреності на підприємствах, в установах, організаціях, укладає договори;
 • видає в межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання, затверджує функціональні обов'язки працівників, контролює дотримання трудової дисципліни, вживає заходів заохочення (стягнення);
 • розробляє проекти штатного розпису та кошторису витрат Центру та подає на погодження  і затвердження засновнику;
 • погоджує з засновником та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, регламент роботи Центру та положення про його структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Центру;
 • забезпечує дотримання вимог законодавства щодо охорони праці, дитинства, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки;

- організовує проведення щорічних профілактичних медичних оглядів соціальних працівників та соціальних робітників Центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

 • надає пропозиції Засновнику, щодо забезпечення працівників Центру спецодягом, взуттям, велосипедами, грошовою компенсацією за придбання квитків, на виконання роботи, за відрядження, навчання.

8.Діяльність ЦНСП

 

8.1. Діяльність Центру здійснюється за рахунок:

       -коштів місцевого бюджету;

-благодійних внесків юридичних та фізичних осіб;

       -коштів від діяльності підсобних господарств (за наявності) та надання     

   платних соціальних послуг;

-інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

       Кошти Центру використовуються виключно на його утримання та розвиток.

8.2.Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників Центру встановлюються відповідно до умов, передбачених для працівників закладів, установ соціального обслуговування відповідно до чинного законодавства.

8.3.Гранична чисельність працівників Центру затверджується засновником згідно з Примірними штатними нормативами чисельності працівників Центру. Посади, не передбачені нормативами, та їх чисельність вводяться залежно від вимог державних стандартів соціальних послуг та умов надання соціальних послуг працівниками конкретного Центру за погодженням із засновником.

 8.4.Порядок діловодства визначається законодавством, нормативно-правовими актами України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, рішеннями Засновника. Бухгалтерський облік здійснюється через відділ бухгалтерського обліку та звітності Прилісненської сільської ради.

 8.5.Звітність ведеться відповідно до законодавства.

 8.6.Розгляд пропозицій (зауважень), заяв та скарг громадян проводиться відповідно до статей 14, 15 та 16 Закону України “Про звернення громадян”.

       Діловодство за зверненнями громадян у Центрі ведеться окремо від інших видів діловодства.

       Особисту відповідальність за стан діловодства за зверненнями громадян несе директор Центру.

       Інформаційна діяльність Центру забезпечується з дотриманням законодавства в сфері соціального захисту населення та полягає в наданні методичної та практичної допомоги особам, що звернулися до Центру, з питань надання соціальної допомоги і соціальних послуг та процедури їх призначення.

8.7.Моніторинг і контроль діяльності, пов’язаної із надання соціальних послуг, ревізія фінансово-господарської діяльності проводяться відповідно до законодавства України.

      Для проведення внутрішнього моніторингу й контролю якості надання соціальних послуг у Центрі розробляється внутрішня система моніторингу й контролю якості надання соціальних послуг.

      Громадський контроль якості надання соціальних послуг реалізується шляхом створення громадських, наглядових рад та шляхом залучення до роботи зовнішніх відомчих комісій з контролю якості надання соціальних послуг, представників громадськості.

 

 

9.Заключні положення

 

9.1.Це Положення набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Положення вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством України, та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

 

                                            10.Реорганізація або ліквідація закладу

 

10.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймає Засновник.

Реорганізація Центру відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

   Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

   З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Центру.      

10.2.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

 10.3.У разі припинення роботи закладу (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи закладу передаються одному або кільком неприбутковим організаціям (комунальним закладам) або зараховуються до доходу місцевого бюджету.

 

 

Сільський голова                                                                            І.ТЕРЕЩЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь