З В І Т завідувача загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Лишнівка – філії опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Прилісне» БАБИК СОФІЇ КІНДРАТІВНИ за 2019-2020 навчальний рік

Дата: 01.07.2020 11:10
Кількість переглядів: 603

З В І Т

завідувача загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Лишнівка – філії опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Прилісне»

БАБИК СОФІЇ КІНДРАТІВНИ
за 2019-2020 навчальний рік

Діяльність школи у 2019-2020 навчальному році: здійснювалась згідно з вимогами основних нормативних документів:

 • ст. 53 Конституції України;                                                                                                         
 • Закону України «Про освіту»;                                                                                                      
 • Закону України «Про загальну середню освіту»;                                                                            
 • Державної програми «Освіта» (Україна, XXI століття);                                                                  
 • Національної доктрини розвитку освіти;                                                                                     
 • Концепції національно-патріотичного виховання;                                                                        
 • Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»;                                                                                           
 • Положення про педагогічну раду;                                                                                         
 • Положення про учнівське самоврядування;                                                                                
 • Положення про навчальний кабінет;                                                                                          
 • Статуту школи та інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою школи: Фото без опису«Впровадження інтерактивних технологій – шлях до розвитку творчої особистості вчителя та учня». Педагоги школи спрямовували освітню діяльність на виконання цієї проблеми. Вчителі вивчали та впроваджували у своїй практиці новітні технології з питань підвищення ефективності уроку, найхарактернішою ознакою якого є те, що активними співтворцями освітнього процесу стають самі учні. Слід зазначити, що більшість випускників навчальних закладів виявляються навченими, але не готовими до реалізації професійних обов’язків, вирішення реальних професійних та життєвих проблем.

     Соціально-економічний  поступ  України  в  новому  тисячолітті  зумовлює  визначення  нових  пріоритетів  і  перспектив  розвитку  сучасної  школи  та  висуває  високі  вимоги  до  освіти  й  педагогічної  діяльності  вчителя,  професійна  компетентність  якого  стає  необхідною  умовою  нагальних  соціальних  перетворень.

   У законах  України  «Про  освіту»  та  «Про  загальну  середню  освіту» наголошується,  що  саме  завдяки  діяльності  вчителя  реалізується  державна  освітня політика  й  забезпечується  якість  освіти  учнів,  а  це  безпосередньо  залежить  від  його  професійних  і  особистісних  рис,  умінь  застосовувати  ефективні  методи  та  засоби  навчання  й   виховання.  Значущість  ролі  педагога  підкреслюється  й  у  таких  стратегічних  державних  документах,  як  національна  доктрина  розвитку  освіти  України  та  Державна  програма  «Вчитель». 

У  навчальному  закладі  здобувачі освіти  набувають  практичних  навичок  оволодіння  програмовим  матеріалом  з  основ  наук,  розвивають  таланти  й  різноманітні  здібності.  Велику  увагу  приділено  навчанню, вихованню  та  розвиткові  випускника.  Він  має  бути  компетентним,  конкурентоспроможним,  зорієнтованим  на  певну  сферу  діяльності,  здатним  навчатися  впродовж  життя.

Головне завдання  школи –  забезпечити  учнів  сучасними  технологіями  навчання,  які  передбачають  досягнення  високих  цілей.

Інформаційна  науково-методична  робота  в  школі  проводиться  за  такими  стратегічними  напрямками:

 • систематичне  інформування  про  нові  педагогічні  технології;
 • вивчення  відповідних  державних документів,  нормативних  інструкцій, положень;
 • глибоке  вивчення  й  практична  реалізація  програм і  навчальних планів;
 • активна  робота  вчителів  у  науково-методичній  і  проектній  роботі,  залучення  їх  до  дослідницької  роботи.

Підсумовуючи зроблене за попередній навчальний рік, відмічаємо, що управлінська діяльність була спрямована на організацію роботи педколективу по вирішенню завдань сучасної школи, шляхів та методів ефективного поліпшення освітнього процесу, інноваційних нововведень у школі, формування особистості, виховання свідомого громадянина України. Як наслідок є певні результати в організації та здійсненні навчання і виховання.

Вчителі працюють творчо, ведуть пошук нових форм і методів навчання і виховання; взяли за мету інтерактивне, проблемне, розвивальне, особистісно орієнтоване навчання. Педагоги школи вчать дітей вчитися, застосовувати набуті знання у повсякденному житті.

Високої майстерності у побудові нестандартних уроків та диференційованого підходу в процесі учіння набули вчителі української мови і літератури Чубарук Л.С., початкової школи Приходько О.С. та Шпанчук О.В. Значно підвищили свій науково-методичний рівень вчителі початкових класів Савчук Г.М., Доля А.А., інформатики Михайловська С.В., англійської мови Савчук І.М., географії Мельник О.Ф., фізичної культури Ремінська А.І. Вони освоїли і поповнили свої педагогічні знання шляхом участі у районних  та окружних МО, творчих групах, курсах підвищення кваліфікації вчителів.

Самоуправління в школі здійснюється парламентом Учнівської республіки, який мав у своєму складі 16 чоловік. Міністерства тримали на контролі всю громадську роботу в школі. Важливу організаторську роботу, що мала виховний вплив на школярів,   вів   актив  Учнівської республіки,   що  діяла  в минулому навчальному році. Педагог-організатор Шпанчук О.В. поєднувала свою роботу з роботою класних керівників та класоводів.

Протягом навчального року здійснювався внутрішкільний контроль. Було вивчено систему роботи вчителя початкових класів Приходько О.С., української мови і літератури Чубарук Л.С., стан викладання фізичної культури (Ремінська А.І.), інформатики (Михайловська С.В.), початкового навчання (Шпанчук О.В.). Усі матеріали внутрішкільного контролю узагальнено в довідках і розпорядженнях.

          Можемо сказати, що робота була спрямована на утвердження нової української школи, переорієнтації навчання на розвиток особистості учня, створення нового освітнього простору, виховання особистості школяра, роботі над проблемою школи.  

 Інформаційна довідка

 

2020

?чисельність учнів на кінець навчального року

95

? на високому і достатньому рівні

40

? переможців районних олімпіад

-

? переможців районних конкурсів

-

? переможців обласних олімпіад, конкурсів

-

? переможців обласних спортивних змагань

6

? на обліку в ВКМСН

-

? сиріт

-

? під опікою

-

? чорнобильців

91

? напівсиріт

7

? малозабезпечених

31

? багатодітних

38

? неповних сімей

2

? дітей-інвалідів

3

? кількість класів

9

? змінність

-

? чисельність вчителів

20

? з них з вищою категорією

11

? 1 категорією

4

? 2 категорією

2

? спеціалісти

3

? старші вчителі

2

? методисти

1

? кількість кабінетів

3

? спортзалів

1

? майстерень

-

? книжковий фонд

 

? гуртків та секцій

4

? спецгрупа з фізкультури

4

? комп’ютерів

1

 • ноутбуків

5

 • телевізорів

3

 

Методична робота

Методична служба в школі являє собою ціліс­ну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем учителів систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя шко­ли, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів.

Методична робота в ЗОШ І-ІІ ступенів с.Лишнівка-філії здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, гуманітарного відділу Прилісненської сільської ради, опорного закладу, нормативно-правовими документами про середню освіту, планується й проводиться на діагностичній основі.

        Педагогічний колектив   працював над методичною проблемою школи-філії «Впровадження інтерактивних технологій – шлях до розвитку творчої особистості вчителя та учня».

У 2019/2020 навчальному році методична робота передбачала цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівнів учителів, їх психолого-педагогічної підготовки і була спрямована на рішення трьох основних питань: інноваційний розвиток школи, формування наукового потенціалу членів педагогічного колективу, сприяння індивідуальній педагогічній діяльності та розвитку творчої особистості вчителя та учня.

Робота над загальношкільною  науково-методичною проблемою стала поштовхом для пошуку форм і методів підготовки вчителя. Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів (міжкурсові форми роботи) – включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

В 2019-2020 н.р. фахову майстерність підвищили педагоги: Бабик С.К., Савчук І.М., Приходько О.С., Савчук Г.М., Ремінська А.І., Мельник О.Ф., Шпанчук О.В.. Атестацію пройшли 5  педагогів. За результатами атестації: шкільною АК опорного закладу «ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Прилісне» та АК гуманітарного відділу Прилісненської сільської ради, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вчителю початкових класів та присвоєно педагогічне звання «старший вчитель» Приходько О.С., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вчителю української мови та літератури Чубарук Л.С., присвоєно І категорію вчителю фізичної культури Ремінській А.В., присвоєно  ІІ категорію вчителю інформатики Михайловській С.В., та поновлено спеціаліста вчителя початкових класів Шпанчук О.В.

Оскільки перехід на нову якість освіти сьогодні тісно пов’язаний з новими способами зберігання, у школі використовується  комп’ютерна техніка, “Інтернет” під час проведення уроків з різних предметів, ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків, факультативів впливає на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої особистості.

У процесі вивчення стану мотивації роботи вчителів у школі встанов­лено, що посадові обов’язки вчителів відповідають рівню їхніх знань і вмінь; у педагогів сформова­но почуття відповідальності за результати власної праці; вони ініціативні й самостійні. Основний критерій визначення ефективності методичної робо­ти — результативність освітнього  процесу.

Педагогічні працівники школи брали участь в засіданнях окружних методичних об’єднань.

Цього року  на традиційний конкурс «Творчі сходинки педагогів Волині» було представлено матеріали вчителя англійської мови Савчук І.М. (роботу  педагога  відзначено дипломом ІІІ ступеня).

Проблемою методичної роботи школи є розробка педагогами власних науково-методичних і ди­дактичних матеріалів та публікація передового досвіду вчителів та їх участь у щорічному конкурсі «Вчитель року». Тому вбачаємо такі шляхи вирішення проблем: залучення творчих груп учителів до участі в наукових і соціальних проектах; посилення уваги до формування методологіч­ної культури й нового професійного зростання кожного педагога, впровадження в навчальному процесі нових освітніх технологій,  участь у професійних конкурсах.

Виконання навчальних програм

З метою з’ясування рівня виконання навчальних програм та планів протягом навчального року було проведено співбесіди адміністрації  школи з вчителями, перевірку навчальної документації, класних журналів, зошитів для контрольних, практичних та лабораторних робіт.

Під час перевірки зверталась увага на якість і своєчасність виконання  навчальних програм, зміст програмового матеріалу з кожної теми і запис виконання його в класному журналі, проведення передбаченого мінімуму контрольних, практичних, лабораторних робіт, тематичного оцінювання навчальних досягнень, умінь та навичок учнів, екскурсій, уроків позакласного читання та розвитку мовлення, обов’язкових практичних робіт  з фізики, хімії, біології.

Проведена перевірка показала, що навчальні плани і програми за І і ІІ семестри 2019-2020 навчального року з усіх предметів інваріантної та варіативної частини навчального плану виконано.

Учителі початкових класів провели необхідну кількість контрольних робіт, видів перевірки з української мови та математики відповідно до вимог навчальних програм та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08. 2008 року № 755. Ведення класних журналів вчителями початкових класів, відповідають вимогам ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Дотримувалися вимог програми при написанні контрольних робіт, творів, переказів, проведення уроків зв’язного мовлення, уроків з літератури  рідного краю вчителі української мови та літератури. Вони проводили оцінювання навичок мовленнєвої діяльності, говоріння, читання згідно вимог навчальної програми з української мови.

Під час перевірки виконання навчальних програм встановлено, що вчителі математики, фізики, хімії, біології, географії дотримуються вимог щодо виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-9-х класах, виконали передбачену програмою кількість практичних, лабораторних, контрольних робіт. Учителі математики провели тематичні контрольні роботи відповідно до вимог програми з математики.

З усіх предметів здійснюється тематичне оцінювання навчальних досягнень, умінь та навичок учнів. Кількість тематичних оцінок  відповідає вимогам навчальних програм.

Учителі основної школи при оформленні класних журналів 5-9 класів дотримувалися вимог Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 р. № 498.

Освітній процес

Організація навчання в початкових 1та 2 класі здійснюється  відповідно до Концепції НУШ, 3 – 4 класах – за навчальними програмами, розробленими відповідно до Держаних стандартів початкової загальної освіти.

Організація навчальних занять у підготовчому класі здійснювалася за програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Педагоги плідно працювали над реалізацією цих завдань. На кінець навчального року можна прослідкувати позитивні  зміни в освітньому процесі, що стали можливими завдяки проведеним теоретичним та практичним семінарам, педагогічним радам, теми яких відповідали поставленим завданням.

За результатами анкетування педагогів встановлено, що найбільш дієвими є інтерактивні форми методичної роботи, які забезпечують активну міжособистісну взаємодію педагогів, відзначаються змістовністю та результативністю засвоєння знань і формування практичних навичок, допомагають  розкріпаченню. Аналізуючи діагностичні дані щодо підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників, можна зробити висновок, що вчителі, які мають стаж роботи до 5 років, цікавляться новітніми технологіями, намагаються впроваджувати їх у практику роботи з дітьми, проте мають і достатньо труднощів. Це пояснюється невеликим стажем роботи та індивідуальними особливостями кожного педагога. Для підвищення професійного рівня вчителів  в навчальному закладі існує така форма роботи як наставництво. Педагоги з досвідом постійно консультують колег, дають поради.

Педагогічним колективом закладу  було проведено роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2019-2020 н.р. шкільна мережа нараховувала  9 класів, в школі навчалися 95 ученів, за рік вибуло 0 учнів, прибуло 0 учень, на кінець навчального року є 95 учень. На достатньому рівні навчається 40 учнів, високий рівень знань має 15 учнів. Оцінювання учнів 1 та 2 класу – вербальне.

Досягнення учнів школи можна відобразити у таблиці

Класи

Було учнів станом на 05.09

Прибуло

Вибуло

Є на кінець І семестру

 

Із загальної кількості учнів

Навчальні досягнення (без учнів 1-х класів)

Кількість дітей у спеціальних групах

Із числа випускників 9 класів претенд. на ЗВ

Із числа випускників 11кл.

 

Навч.  за інд./  інкл. формою

екстернатів 

Заочників

 

Мають 1-3 бали

з 3-х і більше предметів

%

 4-12 балів

( без даних гр.9)

%

Із даних графи 11:

Претендентів  на Золоту медаль

Претендентів  на Срібну медаль

 

Мають лише 7-12 балів

%

Мають лише 10-12 балів

%

Лише 12 балів

 
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 

1 клас

10

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

2 клас

10

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

3 клас

13

-

-

13

-

-

-

-

-

13

100

9

69

3

23

-

-

 

 

 

 

4 клас

8

-

-

8

-

-

-

-

-

8

100

4

50

2

25

 

-

-

 

 

 

 

Всього

1-4кл.

41

-

-

41

-

-

-

-

-

21

100

13

62

5

24

-

-

 

 

 

 

5 клас

7

-

-

7

-

-

-

-

-

7

100

3

43

3

43

-

-

 

 

 

 

6 клас

14

-

-

14

1

-

-

-

-

14

100

7

50

3

21

-

1

 

 

 

 

7 клас

14

-

-

14

1

-

-

-

-

14

100

7

50

2

14

-

-

 

 

 

 

8 клас

8

-

-

8

-

-

-

-

-

8

100

6

75

1

13

-

1

 

 

 

 

9 клас

11

-

-

11

-

-

-

-

-

11

100

4

36

1

9,1

-

1

1

 

 

 

Всього

59кл.

54

-

-

54

2

-

-

-

-

54

100

27

50

10

19

-

3

1

 

 

 

Разом по філії опорного закладу

95

-

-

95

2

-

-

-

-

75

100

40

53

15

20

-

3

1

 

 

 

На виконання наказу опорного закладу № 57  від 12 березня 2020 року « Про призупинення освітнього процесу та оголошення карантину у зв’язку з запобіганням поширенню коронавірусу COVID-19» був тимчасово призупинений  освітній процес з 12 березня 2020р. та організовано освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання згідно з Положенням про дистанційне навчання, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року та було звільнено у 2019/2020 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти(Вiдповiдно до наказу Міністерства освіти і науки України вад 30 березня 2020 № 463 «Про  звільнення від проходження  державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році»)

    З метою перевірки виконання навчальних планів і програм протягом ІІ семестру проведені співбесіди з вчителями, перевірені класні журнали, проведено перевірку виконання уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, лабораторних, контрольних робіт і тематичного оцінювання. Навчальні програми в 1 – 9 класах виконані за кількістю проведених уроків. Графік контрольних робіт виконано.

На підставі вивчення записів класних журналів 5 – 9 класів отримані дані результатів щодо системи контролю за знаннями учнів. Тематичне оцінювання проводиться згідно вимог навчальних предметів.

У 2019-2020 навчальному році учителі проводили роботу з обдарованими дітьми. На базі опорного закладу був проведений І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Проведення олімпіад здійснювалося відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади. В цьому році 1 переможець шкільної олімпіади з інформатики захищав честь школи та ОЗ на районному етапі.  Призерами  на окружному етапі стали:

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові учня

Клас

В якій олімпіаді брав участь

1.

Мельник Ярослав

8

Хімія, інфоматика, трудове навчання

2.

Ковердюк Софія

9

Хімія, біологія, трудове навчання,фізика

3.

Снопик Анна

8

Українська мова

4.

Ковач Карина

8

Біологія, трудове навчання

5.

Савчук Софія

7

Хімія, правознавство, фізика, історія України, математика

6

Кратюк А.

8

Історія

7

Каращук У ляна

6

Математика

8

Доля Ірина

8

Математика

 

Призерів олімпіад підготували Михайловська С.В., Швець І.Р., Бабик С.К.,  Іванькова І.М., Мельник О.Ф., Лущук В.А., Ремінський М.Д., Доля А.А. .

Серед учасників численних мовно-літературних конкурсів переможцями та призерами були: Савчук Ангеліна (конкурс «Посміхнемось щиро Вишні», ІІ місце, кер.Чубарук Л.С..),

З метою виявлення та самореалізації обдарованих дітей учні школи залучаються до участі в шкільних, окружних, обласних та різноманітних заочних конкурсах.

Учні нашої школи брали активну участь в заочних конкурсах: «Колосок» (Приходько О.С.), «Охорона праці очима дітей» (Горбач І.Ф..), «Все про безпеку очима дітей» (Горбач І.Ф..), «Юний дослідник» (Приходько О.С., Чубарук Л.С.), «Новорічна композиція» (Доля А.А., Горбач І.Ф.) спортивні змагання (Лотвін Л.О., Ремінська А.І.) та ін.

У 2019-2020  навчальному році виховна діяльність була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних національних програм, загальношкільної проблеми «Впровадження інтерактивних технологій – шлях до розвитку творчої особистості вчителя та учня» та виховної проблеми «Формування громадянина України – всебічно розвиненої особистості».

         Виходячи із можливостей школи виховний процес був спрямований на виконання наступних завдань:

- формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів, правової свідомості;

- створення сприятливих умов для співробітництва вчителів, учнів та їх батьків, як необхідної умови запобігання відхилень у поведінці учнів;

- створення умов для розвитку інноваційної особистості та творчої самореалізації кожного учня;

- формування позитивних загальнолюдських цінностей.

         Зазначені завдання були спрямовані на виконання основної мети виховної роботи у школі, а саме – виховувати учня активним свідомим громадянином незалежної держави, формувати здатність до адаптації у суспільному житті.

         Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план роботи навчального закладу та план педагога-організатора, а також розроблено заходи, які охоплюють різні напрями виховання: патріотичне, правове, превентивне.

Питання виховної роботи розглядалися на нарадах при завідувачу філії («Про діяльність колективу щодо виховання в учнів національної самосвідомості у духовному збагаченні особистості»), нарадах при директорові, загальношкільних батьківських зборах («Життя без шкідливих звичок», «Успіх вашої дитини»), засіданнях ради школи та батьківського комітету, засіданнях методичного об’єднання класних керівників («Формування правової культури – одна із складових виховання громадянської активності», «Вибір форм і методів роботи з учнівським колективом», «Виховний вплив як профілактика проявів агресивності у дітей»). З педагогами школи було проведено засідання творчої лабораторії «Проектна діяльність у виховній роботі».

Кожен навчальний тиждень розпочинався та закінчувався лінійкою, підняттям Державного прапора, виконанням Державного гімну України.

         Впродовж навчального року у школі проводились дні профілактики правопорушень, окремі місячники: пропаганди правових знань, пропаганди здорового способу життя, безпеки життєдіяльності, милосердя, що дають змогу конкретизувати види і форми виховної діяльності з учнями, більш цілеспрямовано організовувати роботу з ними. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу в минулому навчальному році було розроблено та запроваджено єдину форму планів виховної роботи класних керівників.

         Також на початку навчального року було створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року була  проведена значна  робота щодо попередження жорстокості серед дітей, запобігання поширення тютюнопаління, наркоманії, вживання алкоголю серед неповнолітніх, а також заходи з протидії торгівлі людьми, заходи з превентивного та національно-патріотичного виховання. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності  дітей, що перебувають на внутрішкільному обліку та  обліку у кримінальній міліції.

     У нашій школі діють гуртки: «Умілі руки», «Срібні дзвіночки», «Вокальний спів», «Чарівний пензлик», спортивні секції. Заняття в гуртках дають можливість кожній дитині розвинути свій талант та здібності.

У навчальному закладі були проведені традиційні загальношкільні виховні заходи: свято «Дзвоник гостинно запрошує в клас», святкові концерти «Низький уклін тобі, мій учителю!», та «Найкращі жінки у світі!», зустріч з людьми похилого віку «Діалог поколінь», «вечори «Андріївські вечорниці», «Новорічне свято», виховні заходи «Спогади про голокост» (пам’яті жертв Голодомору), «Факти про Афганістан», «Небесна сотня. Як це було…», конкурс  «Твої таланти, Україно!», брейн-ринг «Я люблю Україну», виховні заходи – підсумки предметних тижнів (конференція «Моя держава – Україна», мовно-літературний конкурс «В океані знань», інтелектуальна гра «Найрозумніший», гра «Географічний футбол», «Веселі математичні старти» та ін., заходи, приурочені до пам’ятних подій та дат (річниці трагедії Бабиного Яру, Дню захисника Вітчизни, Дню Гідності та Свободи, Дню Європи, Дню пам’яті та примирення та ін.), свято «Дзвоник останній - онлайн».

Велика увага приділяється пропаганді здорового способу життя. Були проведені місячники пропаганди здорового способу життя, безпеки життєдіяльності, в ході яких діти показали свої знання з даної теми та дізналися нову інформацію.

Напередодні Нового року для учнів 1- 4  класів було проведено ранок «Новорічна казка», для учнів 5 - 9 класів –  вечір «На порозі Новий рік», які готувала  педагог-організатор Шпанчук О.В. та  класні керівники.

Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного виховання. Тому цій роботі приділяється значна увага. В школі проводяться змагання і турніри з міні-футболу, волейболу, баскетболу, тенісу. Особливо вдалими були турніри з  футболу (Лотвін Л.О., Ремінська А.І.).

На належному рівні працює педагог-організатор Шпанчук О.В., яка надає допомогу класним керівникам та учням школи  у проведенні виховних заходів. У школі діє учнівська республіка. Протягом  року було проведено планові засідання парламенту, міністерств. Шпанчук О.В. постійно надає допомогу учнівському самоврядуванню у проведенні  засідань, у розробці свят та вечорів, проведенні тематичних лінійок, випусках шкільної газети.  

        З метою запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах протягом навчального року організовується чергування по школі учнів 5 – 9  класів та вчителів. Але цей напрямок роботи ще потребує корекції і сумісних зусиль щодо покращення.

Виходячи з вищесказаного, можна зазначити, що виховна діяльність у школі поряд з позитивними моментами ще має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і батькам. І це нормальний процес, бо, як відомо, світ не стоїть на місці, він постійно змінюється, змінюючи нас і наше ставлення до нього.

З метою  охорони здоров’я учнів та його зміцнення в школі  виконується програма з основ здоров’я в обсязі 1 години на тиждень в кожному класі.  

            На виконання програми “Фізичне виховання – здоров’я нації” створена методична та матеріальна база. В усіх класах початкової і  старшої школи по 3 години фізкультури на тиждень . Традиційними стали свята «Тато, мама, я – спортивна сім’я»,  «Веселі старти».

Продовжено роботу з пропаганди здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок.

 

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які упродовж літа доглядаються працівниками та учнями школи, обрізаються дерева, кущі. Фарбується огорожа, біляться бордюри.

Створюються належні умови для навчання і безпечного перебування учасників освітнього процесу в навчальному закладі.

 « повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь