Прилісненська ТГ
Волинська область, Камінь-Каширський район

Конкурс на заміщення посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Прилісненської сільської ради (далі – директор ІРЦ)

Дата: 07.10.2019 11:50
Кількість переглядів: 938

Фото без опису

Прилісненська сільська рада оголошує конкурс на заміщення посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Прилісненської сільської ради (далі – директор ІРЦ).

       Прилісненська сільська рада оголошує конкурс на заміщення посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Прилісненської сільської ради (далі – директор ІРЦ).

Повне найменування: комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Прилісненської сільської ради.

Юридична адреса ІРЦ: 44614, Україна, Волинська область, Маневицький район, с.Прилісне, вулиця Сойне, 6а.

Найменування посади:

- директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Прилісненської сільської ради.

Умови оплати праці:

- посадовий оклад – 5452 грн.;

 • на оплату праці директора ІРЦ розповсюджуються умови, передбачені Законом України «Про освіту» в частині оплати праці педагогічних працівників.

Директор ІРЦ призначається за конкурсом на заміщення вакантної посади строком на три роки. Права, обов’язки і відповідальність директора ІРЦ, умови, його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Вимоги до посади:

 • вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»;
 • стаж роботи за фахом не менше одного року;
 • знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;
 • володіння навиками підготовки ділових документів, досвід та вміння працювати з людьми;
 • вільне володіння державною мовою, володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

Перелік документів:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
 • копію трудової книжки;

копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

    • письмова згода на збір та обробку персональних даних;
    • заповнену особову картку працівника (форма П-2).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі  25 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору. У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається зазначена по поштовому штемпелі.

У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам, претенденти на заміщення вакантної посади до конкурсного відбору не допускаються, про що впродовж трьох днів повідомляються претенденти на посаду директора ІРЦ Прилісненською сільською радою.

Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

 Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, письмово повідомляються про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.

Документи подаються до Прилісненської сільської ради до 31 жовтня 2019 року за адресою: с.Прилісне, вул. Сойне, 6б.

Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

- конкурс проводитиметься  05 листопада 2019 року за адресою: 44614, с.Прилісне, вул.Сойне, 6б, Прилісненська сільська  рада.

Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди.

 Кваліфікаційний іспит для директора ІРЦ може проводиться за напрямами:

- знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

 - знання основ спеціальної педагогіки;

- знання основ управління діяльністю ІРЦ.

 Іспит складається з 6-ти питань за напрямками, у вищезазначених пунктах. Загальний час для проведення іспиту становить не більш, як 1 год. 20 хвилин.

 Для визначення результатів іспиту використовується така система:

- 2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

- 1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

- 0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

       Кандидати, які за результатами іспиту набрали не менше 6 балів, допускаються до співбесіди.

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується така система:

- 2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимозі;

- 1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі; 

- 0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди.

       Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

       Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок за кожний етап конкурсу.

        Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата за допомогою якого визначається переможець конкурсу.

         Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, комісія проводить додатковий аналіз резюме додаючи один бал переможцю. Результат конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів Комісії, 

 Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає претендентам та засновнику висновок щодо результатів конкурсного відбору.

Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до структурного підрозділу з питань діяльності ІРЦ обласної, районної державних адміністрацій не пізніше, ніж через три  робочих дні з дати його отримання.

 За умови відсутності заперечень від інших претендентів:

 Засновник призначає директора ІРЦ, відповідно до вимог законодавства про працю.

 Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

- відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

- конкурсною комісією не визначено претендента.

 Якщо конкурсний відбір не відбувся, у місячний термін проводиться повторний конкурсний відбір.

Орієнтовний перелік питань для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Прилісненської сільської ради

  

1. Основні розділи Конституції України.

2. Конституційне право на освіту.

3. Органи місцевого самоврядування в Україні.

4. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування.

5. Право комунальної власності .

6. Конституційне право на соціальний захист.       

7. Організаційно-правовий статус закладів освіти.

8. Прозорість та інформаційна відкритість закладів освіти.

9. Забезпечення реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами.

10. Навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації.

11. Дошкільна освіта. Дошкільний вік.

12. Визначення поняття "Особа з особливими освітніми потребами"

13. Визначення поняття "Інклюзивне навчання"

14. Соціальний захист учнів (вихованців).

15. Вимоги до організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

16. Умови організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

17. Порядок відкриття класу з інклюзивним навчанням.

18. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.

19. Порядок навчання у класах з інклюзивним навчанням.

20. Визначення поняття "Індивідуальна программа розвитку особи з особливими освітніми потребами".

21. Порядок складання Індивідуальної програми розвитку.

22. Правовий статус інклюзивно-ресурсного центру.

23. Основні завдання інклюзивно-ресурсного центру.

24. Порядок організації та проведення комплексної оцінки дітей щодо визначення особливих освітніх потреб.

25. Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами.

26. Управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.

27. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність інклюзивно-ресурсного центру.

28. Міжнароднідокументи у сферіінклюзивноїосвіти.

29. Право дітей з особливимиосвітніми потребами (далі - ООП) на освіту в Законах України «Про освіту», «Про загальнусереднюосвіту», «Про дошкільнуосвіту».

30.Порядок організації інклюзивного навчання: у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 (зі змінами).

31.Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженепостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 12 липня 2017 р. № 545 (зізмінами).

32.Положення про ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 617.

33. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

34. Причини порушень психофізичного розвитку.

35.Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).

36.Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

37.Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

38. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих дітей та дітей зі зниженим слухом).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь