Прилісненська ТГ
Волинська область, Камінь-Каширський район

Заява  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 06.05.2019 16:34
Кількість переглядів: 856

 

Фото без опису

ПРИЛІСНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЕВИЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

вул. Сойне, 6”Б”, с.  Прилісне,  Маневицького району,  Волинської області, 44614, тел/факс: (03376) 98 520

E-mail: prylisne.otg@ukr.net Код ЄДРПОУ 04334413

                                                                               

від 06.05.2019  № 389/02-10/2-19                на № __________   від _________

 

Начальнику управління екології та природних

ресурсів Волинської обласної державної 

адміністрації Новохатському Д.В.

 

 

Заява
 про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 

 «Внесення змін до генерального плану населеного пункту села Лишнівка суміщеного з детальним планом території земельної ділянки для реконструкції загальоносвітньої школи І-ІІ ступенів с. Лишнівка - філії опорного закладу «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Прилісне», Маневицького району, Волинської області»

(проекту документа державного планування місцевого та регіонального рівнів)

 

1. Інформація про заявника

 

Прилісненська сільська рада, Маневицького району , Волинської області

 (повне найменування органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, який є відповідальним за Внесення змін до документа державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документу державного планування)

 

ПРИЛІСНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЕВИЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

вул. Сойне, 6”Б”, с.  Прилісне,  Маневицького району,  Волинської області, 44614, тел/факс: (03376) 98 520

E-mail: prylisne.sr@gmail.com  Код ЄДРПОУ 04334413

 

 (місцезнаходження (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

2. Характеристика документа державного планування

 

Вид документа державного планування:

Генеральний план населеного пункту є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та

іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Прилісненської сільської ради

Основні цілі документа державного планування:

- визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

- обґрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й пріоритетності забудови та іншого використання територій;

- визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;

- формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;

- визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;

- визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії генерального плану, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність і тих, до яких необхідно внести відповідні зміни;

- оцінку загального стану населеного пункту, основних факторів його формування, визначення містобудівних заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля з метою покращення екологічного та санітарно-гігієнічного стану.

 

 

Зв’язок з іншими документами державного планування:

Генеральний план розробляється у розвиток рішень генеральної схеми планування території України, схеми планування території області та схеми планування району. У свою чергу рішення генерального плану є основою для Внесення змін до плану зонування території населеного пункту та надалі деталізуються й уточнюються у детальних планах територій. Генеральний план розроблено у відповідності до норм ДБН Б.2.2.12-2018, «Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-15-2012 «Склад та змiст генерального плану населеного пункту» , Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про генеральну схему планування території України», «Земельного Кодексу України».

 

3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

 

Генеральний план визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), та дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України, а також визначає можливість здійснення певних видів господарської діяльності відповідно до перспективного функціонального призначення на кожній окремій ділянці території населеного пункту.

 

4. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації документа державного планування:

 

- для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Реалізація проектних рішень генплану може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як грунт, ландшафт,  атмосферне повітря, водні ресурси, стан фауни, флори.

Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану села Лишнівка передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень генерального плану як на окремі компоненти довкілля (надра, ґрунти, водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови території, а також на здоров’я населення.

- для територій з природоохоронним статусом:

на території села Лишнівка відсутні території та об’єкти природно-заповідного фонду. Вплив на території з природоохоронним статусом не очікується.

 

- транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

зважаючи на географічне положення села Лишнівка транскордонні наслідки реалізації проектних рішень генерального плану села для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень генерального плану села, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, в тому числі, транспортної мережі, головних споруд та мереж  інженерної інфраструктури села, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування.    

Загальною альтернативою проекту генерального плану села Лишнівка, рішення про Внесення змін до якого прийнято, є його незатвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану населеного пункту, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генеральний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень генерального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Також, в процесі розробки СЕО буде відібрано дані (за їх наявності): дані моніторингу про стан довкілля, доповіді, експертні оцінки, тощо.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень генерального плану села Лишнівка на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших селах, містах України або світу, у першу чергу щодо:

- оптимізації організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх сумісності з житловою та громадською забудовою;

- вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі села з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

- розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення;

- визначення напрямків видалення твердих побутових відходів, що утворюються на території населеного пункту;

- визначення проведення реконструкції чи будівництва головних споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання і шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень генерального плану з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою генерального плану.

 

9. Усі зауваження і пропозиції, та строки їх подання від громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, необхідно надсилати до

 

Прилісненська сільська рада, Маневицького району , Волинської області

(найменування органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, який є відповідальним за Внесення змін до документа державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документу державного планування)

 

ПРИЛІСНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЕВИЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

вул. Сойне, 6”Б”, с.  Прилісне,  Маневицького району,  Волинської області, 44614, тел/факс: (03376) 98 520

E-mail: prylisne.sr@gmail.com  Код ЄДРПОУ 04334413

 

 (поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

Строки подання

15 днів з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку”).

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                          І. ТЕРЕЩЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь