Звіт директора ЗОШ І-ІІ ступенів с. Карасин Ніщика Григорія Миколайовича про підсумки роботи за 2019/2020 навчальний рік

Дата: 01.07.2020 11:48
Кількість переглядів: 608

 

Шановні здобувачі освіти, колеги, батьки, представники громадськості!

 

        Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи закладу освіти за 2019/2020 навчальний рік – рік напруженої праці, творчих здобутків, нових відкриттів. Ви знаєте, що відбуваються зміни у сфері формування змісту середньої загальної освіти – перегляду та оновлення навчальних програм, підручників, усього навчально-методичного комплексу, необхідного для успішного функціонування та розвитку сучасної школи.

         Як директор закладу освіти, протягом звітного періоду, в  роботі керувався  Конституцією України,  Закономи України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  спеціальними законами,  актами законодавства у сфері освіти і документами ( „Про охорону дитинства”, Національною стратегією розвитку освіти в Україні, Концепцією державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа”), що регламентують роботу школи, Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора закладу освіти, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника. Особливу увагу приділяв протидії булінгу відповідно до  Закону України від 18.12.2019 року № 2657-VIII  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», який набув чинності 19 січня 2019 року. Документообіг здійснювався    відповідно до наказу МОН України № 676 від 25 червня 2018 року «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 р. за № 1028/32480.

         Моє завдання полягає у формуванні ефективної взаємодії всіх учасників освітнього процесу, на засадах педагогіки партнерства, в основі якої – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Зрозуміло для всіх, що учні, батьки та вчителі об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу. Саме така співпраця, партнерство - один із принципів НУШ, бо тільки разом ми зможемо зробити навчання для дітей цікавим, знання й уміння - потрібними, свій заклад – сучасним. Адже тільки так можливо втілити головну мету - змінити освітнє середовище, впровадити навчання для життя. Зробити  школу відкритою, цікавою та сучасною.

     Реформування загальної середньої освіти ставить перед освітніми установами нові вимоги до змісту та якості навчання й нової організації діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Тому головним завданням школи було забезпечення обсягу знань, розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів, формування активної пізнавальної потреби та життєвої позиції.

     Заклад працював за Освітньою програмою, яка охоплює освіту на І (початкова освіта), ІІ (базова середня освіта) ступенях навчання, розробленою на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  Постанов Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 та від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 14.01.2004 № 24 та від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та на підставі типових освітніх програм, затверджених наказами МОН України від 21.03.2018 №268 та від 20.04.2018 №405, 407 «Про затвердження типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти».

       Навчальний план закладу охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором,  індивідуальних занять та консультацій, дає цілісне уявлення про зміст і структуру  кожного рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає  гранично допустиме тижневе навантаження учнів.    

     Всі педпрацівники викладали навчальні предмети відповідно до Методичних рекомендацій щодо вивчення навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році. Важливим питанням залишається оцінювання першокласників Нової української школи. Враховано у роботі основні принципи оцінювання другокласників, що розкриті в методичних рекомендаціях Міністерства освіти і науки України (наказ МОН № 1154 від 27.08.2019 року «Пpo затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу НУШ». 2019/2020 навчальний рік – це 2-й рік Нової української школи. Учнів 1-2 класів  навчали за новим Державним стандартом початкової освіти, складеним згідно з Концепцією Нової української школи та новим Законом України  «Про освіту».  Новий зміст освіти закладено через новий Державний стандарт початкової освіти. У ньому визначено вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти, тобто: що саме дитина має знати, вміти, розуміти після завершення чотирьох початкових класів.  Навчання за новими програмами  отримували другокласники. 

       У закладі здійснювалася реалізація права кожної  дитини на оволодіння державною мовою. 

     На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності, відповідно до річного плану роботи на 2019/2020 н. р., з метою подальшого вдосконалення методичної роботи по школі було видано наказ №39 від 02.09.2019 р.  «Про структуру  методичної роботи в закладі освіти на  2019/2020 н. р.».

   У 2019/2020 н. р. педколектив працював над реалізацією методичної проблеми «Удосконалення уроку як засіб розвитку творчої особистості учня і вчителя. Виховання свідомого громадянина України». Методична робота була спрямована на вирішення таких завдань:

- підвищення якості  знань учнів з базових предметів навчального плану;

- залучення обдарованих дітей до участі у конкурсах, олімпіадах шкільного, окружного,  районного та обласного масштабу;

- підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом самоосвітньої діяльності та шляхом організації роботи щодо молодих вчителів, шкільного методичного обєднання класних керівників, проведення методичних тижнів, декад, співпраці вчителів Прилісненського освітнього округу;

- підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності закладу освіти;

- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоровя учнів;

- підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

- створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

     З метою цілеспрямованої методичної роботи в закладі освіти було створено методичну раду і затверджено наказом по закладу. Наказом по закладу була затверджена і структура методичної роботи.

     Методична робота з педагогічними працівниками носила творчий, системний  характер, реалізовувалась як через традиційні (колективні та індивідуальні),  так і нетрадиційні форми її організації (презентація досвіду, круглі столи, тренінги).

     Необхідно відзначити, що всі колективні форми методичної роботи у закладі освіти використовувалися з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результату колективної діяльності, вивчення і поширення педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

     У 2019/2020 навчальному році у закладі освіти активно працювала методична рада та методичне обєднання класних керівників. Вчителі закладу були активними у проведенні шкільних та окружних  методичних обєднань.

     Починаючи з вересня  2019 року у закладі освіти проходили предметні  тижні. Всі заходи  в межах Тижнів пройшли на належному рівні.  Під час їх проведення учні закладу  залучалися до різних видів діяльності, мали змогу поглибити і розширити знання з базових дисциплін, продемонструвати свої знання і вміння у конкурсах інтелекту, творчості. Вчителі української мови та літератури,  історії, географії, початкових  класів провели ряд показових уроків, які сприяли поширенню передового педагогічного досвіду. Це Мельник Надія Василівна, Франко Галина Валентинівна, Олійник Ірина Іванівна. Кращі доробки вчителів були представлені на виставці «Творчі сходинки педагогів Волині» в гуманітарному відділі Прилісненської сільської ради. Це Касян Ліни Дмитрівни, Ніщик Інни Володимирівни, Мельник Надії Василівни, яка стала переможцем І (окружного) етапу та нагороджена дипломом І ступеня в номінації «Мистецтво».

     Відповідно до річного плану роботи закладу освіти було проведено вивчення стану викладання предмету «Біологія» у 6-9 класах, стану викладання фізичної культури  в 5 класі та досвід роботи вчителя географії Олійник І. І.

     Підвищення фахової майстерності – один із факторів, який підвищує рівень навчально-виховної роботи. Тому кожен вчитель закладу освіти працював над проблемним питанням, удосконалюючи форми, методи проведення уроків, активно співпрацював з вчителями-предметниками в окрузі, брав участь у проведенні окружних семінарах.  Так, на базі нашого закладу був проведений  окружний семінар вчителів природничих дисциплін. Вчитель географії Олійник І. І. зайняла І місце  в І турі Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» - напрямок «Із батьківської криниці» та ІІ місце в окружному етапі  Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник».

     У школі було проведено конкурс «Вчитель року». На жаль, в цьому році жоден вчитель нашого закладу освіти не став учасником районного конкурсу «Вчитель року»,  хоча у нас є вчителі, які мають чималий творчий потенціал.

     Протягом навчального року підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти відбувалося через самоосвіту, участь у роботі методичних об’єднань, курсах підвищення кваліфікації.

     В цьому навчальному році на базі ВІППО курси підвищення кваліфікації пройшли  директор Ніщик Г. М., вчитель зарубіжної літератури Шипелик О. І., вчителі української мови та літератури Карпенко Т. В. та Ремінська Л. С., вчитель початкових класів Франко Г. пройшла очні тренінги з підготовки вчителів початкових класів, вчитель англійської мови Ніщик І. В. – очні тренінги з підвищення кваліфікації вчителів англійської мови, вчителі початкових класів Мельник Л. В. та Халик Г. Д. – одноденні тренінги з концепції «Нова українська школа».  

     Атестація педагогічних працівників в 2019/2020 н. р. здійснювалась відповідно до Типового положення «Про атестацію педагогічних працівників України». Згідно з перспективним планом чергову атестацію  у 2020 році пройшли 2 вчителі. Це директор школи Ніщик Г. М. (підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та звання «старший вчитель») та  вчитель географії Олійник І. І. (підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та звання «старший вчитель»).

     Вирішенню методичної проблеми, над якою працював колектив закладу освіти, сприяли педчитання  та педконференція.

     Згідно плану роботи закладу освіти проводилися педагогічні ради, консиліум по адаптації учнів 1 й 5 класів до навчання в умовах роботи закладу.

     Робота з молодими вчителями була спрямована на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової й методичної підготовки.

     Засідання педагогічних рад, атестація педагогічних працівників, предметні тижні, участь у окружній методичній виставці дидактичних і методичних досягнень, курсова підготовка вчителів – все це сприяло творчому зростанню вчителів та підвищенню їх педагогічної майстерності.

    Слід відмітити, що методична робота велася планово, педагогічний колектив плідно працював протягом року над поглибленням знань, спрямованих на вивчення теорії і методики навчання і виховання, глибше освоєння методики викладання предметів, впровадження  в практику досягнень окремих методик, передового педагогічного досвіду, вирішення методичної проблеми закладу освіти. Внаслідок цього підвищився рівень навчально-виховного процесу, зросла ефективність уроків, активізувалась пізнавальна діяльність школярів.

   Проте у минулому навчальному році були і упущення в організації методичної роботи з педагогічними працівниками.  Типовими недоліками змісту методичної роботи минулого року є недостатня увага щодо вивчення питань впровадження передового педагогічного досвіду, низька активність вчителів у  методичній виставці дидактичних і методичних досягнень, у  конкурсі «Вчитель року».

     Тому відправним пунктом в організації методичної роботи в закладі освіти  в новому навчальному році повинен стати систематичний і глибокий аналіз діяльності вчителя, переосмислення сформованого досвіду  на активний пошук нових педагогічних рішень методичної проблеми школи.

     У 2019/2020  навчальному  році у  школі  навчалося  137 учнів. З  них  у  1-4 класах  -  63  учні,  у  5-9  класах -  74 учні.  Учень 3 класу Харчук Ростислав навчався на інклюзивній формі навчання. 14 учнів 1 класу і 20 учнів  2  класу  оцінювалися вербально,  учні  3-4 класів  показали  такі  результати:  високий  рівень  навчальних  досягнень – немає; достатній  рівень – 10 учнів,  середній рівень – 19. Учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень у 3-4 класах немає.  Серед учнів 3-4 класів є учні, які мають 9 балів з одного  предмету.  Це Івашко Єлизавета, Масюк Дарина (англійська мова) 3 клас; Ремінська Евеліна, Романік Анна (англійська мова)  4 клас.  Цим учням слід приділити більшу увагу у наступному навчальному році. Найслабші результати у навчанні показали учні Скоп’юк Богдан, Харчук Ілля, Харчук Ростислав (3 клас), Жданюк Вадим, Матвійчук Іван (4 клас).

     Учні 4 класу звільнені від  державної підсумкової атестації.           

     У 5-9 класах  навчалося  74 учні.  З  них  високий  рівень навчальних  досягнень  виявили 7 учнів. Це Мельник Софія (5 клас), Карпенко Софія (6 клас), Ремінський Дмитро, Масюк Софія  (7 клас), Івашко Анастасія, Масюк Тетяна (9 клас). Достатній – 32 учні,  середній – 36. Як хороший результат слід відмітити те, що у 2019/2020 н. р. учнів, які мали б початковий рівень навчальних досягнень немає. Проте у 5-9 класах є учні, рівень знань яких бажає бути кращим. Це Давидюк Павло, Скоп’юк Ілля (5 клас), Харчук Захар, Масюк Ростислав (6 клас),  Касян Сергій, Ремінська Лілія (7 клас), Ланевич Назар, Карпенко Максим (8 клас), Скоп’юк Назар, Давидюк Олександр, Ремінський Віталій (9 клас). В наступному навчальному році класним керівникам та вчителям-предметникам потрібно прикласти максимум зусиль, щоб покращити рівень навчальних досягнень цих учнів.

     Учні 9 класу звільнені від  державної підсумкової атестації.          

     Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, можна сказати, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на високий рівень можуть навчатися учні, які мають рівень досягнень 9 балів тільки з одного або двох предметів; на достатній – можуть навчатися учні, які мають рівень досягнень 6 балів тільки з одного чи двох предметів.

      На рівень успішності учнів впливають і пропуски навчальних занять як по поважних причинах, так і без поважних причин. Тому що пропущений на уроці,  а то і на декількох уроках підряд, матеріал майже ніхто з учнів самотужки не опрацьовує. На кінець навчального року загальна кількість пропущених уроків становить 8012, з них по поважних причинах - 5875  і без поважних причин – 2161 уроків. Найбільше пропусків  в учнів 9 класу (2589), найменше – у 2 класі (290).    

      Аналіз  успішності  за  2019/2020 н. р. показав,  що   переважають учні з середнім рівнем навчальних досягнень. А це свідчить про:

 • недостатню увагу питанню повторення навчального матеріалу з  тем, які викликали в учнів утруднення при засвоєнні;
 • низький рівень співпраці  класних керівників та вчителів – предметників з батьками здобувачів освіти;
 • падіння мотивації у здобувачів освіти до результатів навчання;
 • пропуски уроків через хворобу та без поважних причин.

      На середньому рівні вчителями-предметниками проводилася індивідуальна робота з  обдарованими дітьми. Похвальні листи «За високі досягнення у навчанні» отримали 6 учнів, що складає 6 % від загальної кількості учнів у школі. Серед випускників 9-го класу учениці Івашко Анастасія та Масюк Тетяна отримали свідоцтво з відзнакою.  

      Слід відмітити, що учні нашої школи активні учасники позакласних та позашкільних заходів. Так,  учень 7 класу Ремінський Дмитро став призером окружної  олімпіади з фізики (1 місце), а районної – 2 місце, окружної олімпіади з математики – 2 місце; учениця 9 класу Масюк Тетяна з німецької мови – 1 місце, з англійської мови – 3 місце;  учениця 9 класу Ковальчук Софія в олімпіаді з трудового навчання зайняла 1 місце; учениця 8 класу Савчук Людмила з математики та фізики – 2 місце, а з хімії – 3 місце; учениця 9 класу Івашко Анастасія з української мови та літератури, з правознавства, фізики, географії зайняла 2 місце, а з хімії – 3 місце; учень 7 класу Карпенко Віталій з хімії – 3 місце; учениця 8 класу Мельницька Дарина з англійської мови – 3 місце. Всього учні нашої школи  зайняли 15 призових місць. Також учні нашої школи були учасниками окружних конкурсів. Це  «Посміхнімось щиро Вишні», мовно-літературному ім. Т. Шевченка, конкурсі ім. П. Яцика, в якому учениця 7 класу Масюк Софія та учениця 9 класу Івашко Анастасія зайняли 3 місце.  Учні брали участь у Всеукраїнській грі «Кенгуру» та «Колосок». Свої мистецькі здібності учні демонстрували під час різноманітних конкурсів малюнків. Учениця 7 класу Масюк Софія стала переможцем конкурсу малюнка «Школа очима дітей: якою вона має бути», а учень 9 класу Матвійчук Олександр нагороджений за активну участь. Учні 3-8 класів брали участь в окружному спортивно-масовому заході «COOL GAMES», в якому  у ІІ віковому дивізіоні зайняли 3 місце; в окружному міні-футболі вибороли 1 місце. Учениця 7 класу Харчук Діана зайняла 3 місце в районному конкурсі  «Срібні дзвіночки». Учні 8-9 класів брали участь в окружному турнірі юних патріотів «Україна починається з нас», в якому зайняли 3 місце. Учениця 6 класу Карпенко Софія  призер обласного туру конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна». Учень 5 класу Мельник Володимир зайняв 2 місце у  Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник». Це свідчить про те, що серед наших учнів є здібні, талановиті та обдаровані, але без допомоги вчителя їм важко підніматися сходинками науки. Тому нам, вчителям, особливу увагу потрібно приділяти учням, які охочі вчитися. А саме, вчителям-предметникам, які мають факультативи та додаткові заняття, гуртки, використовувати їх у повній мірі.

     У 2019/2020 навчальному році було  організовано роботу щодо впровадження допрофільного навчання. А саме, в 9 класі з української мови.

      Враховуючи  інтереси  і  побажання  учнів  та  їх   батьків,  у  шкільний  компонент  навчального  плану  було  введено факультативи «Християнська етика в українській культурі», «Сучасна українська мова», «Мистецтво», «Українознавство» з  метою  розширити  інформованість  учнів  про навколишній  світ,  задовольнити  широке коло  їхніх  інтересів.  Запровадження  цих  факультативів  сприяло  реалізації  однієї  з  найсуттєвіших  функцій основної  школи – забезпечення  самовизначення  особистості,  формування  сфери  інтересів  кожного  школяра  і  практичне  випробування  себе  в  цій  сфері. Факультативні групи формувалися на добровільних засадах.

      З метою розвитку творчої особистості 26 учнів закладу освіти займалися у гуртках школи Мистецтв, ЦТДЮ та музичній школі смт. Маневичі.

       У школі діяли постійні виставки образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

      Соціальна робота в школі 2019/2020 навчального року організовувалась та проводилась з метою забезпечення процесу соціалізації дітей в навчально-виховній діяльності, захисту їхнього психічного, фізичного і духовного здоров’я, попередження вад та відхилень соціально-психологічного розвитку особистості, надання соціально-педагогічної допомоги дітям та їх батькам.

В своїй професійній діяльності соціальний педагог керувалася Законами України «Про освіту», «Про охорону дитинства», Конвенцією ООН про права дитини.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства» з метою вдосконалення роботи по забезпеченню соціально-правових гарантій дітей пільгового контингенту, їх захисту, створення необхідних умов для повноцінного та різностороннього їх розвитку в школі організовувалась та проводилась робота щодо створення сприятливих умов для розвитку дитини, налагодження зв’язків і партнерських стосунків між сім’єю та школою.

     У зв’язку із темпами розповсюдження коронавірусної інфекції Всесвітня організація охорони здоров’я  оголосила пандемію,  країни Європи одна за одною, Україна ввели обмежувальні заходи. Зрозуміло, що закриття шкіл, навіть тимчасове, є проблематичним з багатьох причин, так і  вважають у ЮНЕСКО. Це скорочення часу викладання, що впливає на результати навчання. Порушення навчального процесу також  створює незручності для родин. Коли епідемія коронавірусу  перейшла в пандемію, відбулося закриття шкіл на невизначений період. Заклад організовано перейшов на дистанційне навчання. Здійснено  організоване завершення навчального року. Зокрема, оформлено свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, свідоцтва досягнень, табелі навчальних досягнень учнів. 

       Відповідно до затвердженого графіка видачі свідоцтв про здобуття базової середньої освіти випускникам 9-го класу видано документи про освіту, враховуючи протиепідеміологічні вимоги. Учням 1-8-х класів, які не планують навчатися в іншому закладі освіти, надіслано копії відповідних документів, а оригінали документів будуть вручені у вересні 2020/2021 н. р.

  Дистанційне навчання – це насамперед навчання. Тому процес організації і теорії навчання нікуди не діваються, просто з’являється інший спосіб зв’язку.

Учителі терміново опановували технології подачі навчального матеріалу,  нові педагогічні підходи та методики. Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів та батьків. Педагоги використовували такі інструменти для проведення дистанційного навчання:

 • зв’язок через соціальну мережу вайбер, електронну пошту, в телефонному режимі;
 • вчителі  розміщували  особисті  та з ютюба  відео -, аудіо - пояснення навчального матеріалу; тематичні презентації  та відео  з тем уроків;   тести, тренувальні вправи, завдання; 
 • навчальні матеріали, тести з платформ  «Всеосвіта»,  «На урок»;  
 • учні  надавали  фотозвіти виконання завдань;   відеозвіти  - виразне читання  віршів напам’ять (українська література, зарубіжна література, музичне мистецтво);
 • в  соціальній  мережі  Viber  створено  групи по класах з навчальних предметів.

     Щороку проводиться моніторинг працевлаштування випускників 9 класу. Дані  свідчать, що випускники 9-го класу  продовжують навчання в закладах для здобуття повної загальної середньої освіти. Показники 2019 року – 12 випускників продовжили навчання у 10 класі денної форми,  1 – вечірньої школи, вступили до навчальних закладів:  коледжів та професійного ліцею - 4 випускники.

    Відповідно до  Закону України «Про загальну середню освіту» штатний розпис закладу установлений  гуманітарним відділом Прилісненської сільської ради на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів. Учителі мають реальну педагогічну автономію  у підвищенні кваліфікації за власним вибором та за кошт держави.

    Кадрове забезпечення школи здійснено у відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу. У 2019/2020 навчальному році школа була забезпечена штатними працівниками. 2 педпрацівники звільнилися.

    Облік дітей ведеться відповідно до Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою КМУ від 13.09.2017 року №684 (зі змінами, внесеними  згідно з постановами КМ №806 ід 19.09.2018 року та №681 від 17.07.2019 року). Відповідно до листа МОН України від 05.04.2019 №1/9-227 «Щодо прийому дітей до перших класів у 2019 році» у 1 клас прийнято 14 дітей.

      З урахуванням витягу з протоколів засідання психолого-медико-педагогічної консультації в школі організовано інклюзивне навчання учня 3 класу Харчука Ростислава.  Інклюзивність – тобто можливість дітям з особливими освітніми потребами навчатися в звичайних школах за власною освітньою траєкторією – також передбачена документом і гарантується учням,  з метою повноцінної соціалізації дітей. Відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня  розроблялися індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма (пункт 10  Положення про інклюзивне навчання із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №588 від 09.08.2017).  Супровід інклюзивного навчання забезпечує асистент учителя. По показниках продуктивності та стійкості уваги учень має результат середнього рівня.

         Виховна система закладу освіти це спосіб життя колективу за певними законами, традиціями, з чітко визначеною структурою прав і обов’язків. Вона покликана сприяти вирішенню широкого комплексу завдань виховного процесу і значною мірою визначати ефективність впливу педагогічного колективу на вихованців, створювати сприятливі умови для їхнього розвитку.  Протягом  2019/2020 навчального року виховну роботу школи було організовано з урахуванням основних положень Конституції України згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови в Україні», «Про охорону дитинства», «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України», Конвенції про права дитини, Концепції виховної роботи школи та Програмою розвитку школи, «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Державної національної програми «Освіта», Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності. 21 травня 2019 року набув чинності Указ Президента України від 13 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», викладена у новій редакції Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України. У новій редакції Концепції зокрема враховано незворотність європейського та євроатлантичного курсу України. За матеріалами листа МОН України від 16.08.2019 №1/9-523 «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» та листа МОН України від 27.06.2019 №1/9-414 «Інформаційні матеріали щодо створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок у 2019/2020».

     Постійно коригуючи власний досвід виховної системи, залишаючи найцінніше з шкільних традицій і найбільш прийнятне в сучасних умовах, педагогічний колектив закладу освіти шукає такі форми і методи, зміст виховної роботи, котрі дали б змогу створити умови для виховання особистості, здатної творити своє життя, гідне звання людини.

     У  2019/2020  навчальному році заклад освіти працював над проблемою «Виховання свідомого громадянина України». Метою виховної роботи класоводи та класні керівники вважали формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.

     Пріоритетними напрямками виховної роботи навчального закладу були:

 • системний підхід до управління виховним процесом закладу освіти;
 • досягнення ефективності роботи щодо координації просвітницької роботи закладу освіти, сім’ї, громадськості, правоохоронних органів щодо попередження правопорушень, бездоглядності та інших негативних проявів;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, вивчення історії рідного краю.

     Класоводи та класні керівники працювали над реалізацією системи цінностей, а саме:

 • ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісного ставлення до людей;
 • ціннісного ставлення до природи;
 • ціннісного ставлення до мистецтва;
 • ціннісного ставлення до праці;
 • ціннісного ставлення до себе.

     У звязку з напруженою ситуацією у нашій державі особлива увага  приділялась патріотичному вихованню.

     Виховна робота з учнями, батьками  та дитячої організації «Учнівська республіка» проводилась систематично, згідно планів і була спрямована на вирішення методичної проблеми «Виховання свідомого громадянина України», тобто, виховна робота в закладі освіти була спрямована на виховання особистості, як свідомого громадянина нашої держави, готового самовіддано розбудовувати її, на розвиток особистості учнів, досягнення ними високого рівня освіченості і культури при збереженні та зміцненні здоров’я, формування потреби в цьому, виховання патріотичної свідомості, розвиток почуття відповідальності, милосердя до людей. Саме цим завданням відповідали виховні плани класоводів і класних керівників, педагога-організатора.

     У 2019/2020 н. р. у закладі освіти працювали гуртки «Дзвіночок» та «Знай, люби свій рідний край».

     Згідно плану роботи закладу освіти та планів виховної роботи класоводів та класних керівників у закладі було проведено ряд виховних заходів, які спрямовували дітей на утвердження в їхній свідомості почуття власної гідності, вірності рідній Батьківщині, свободі і тверезості дій у думках і вчинках, виховували у них шанобливе ставлення до надбань рідного краю, його традицій, закладали засади найтепліших почуттів до батьків, до своїх рідних та близьких, сприяли розвитку творчої особистості учнів та формуванню морально-духовної життєво компетентної особистості.

     Так, у вересні було проведено свято Першого дзвоника, захід «Ми за мир!». У жовтні проведено День вчителя, свято «Посвята в першокласники». Учнями 9 класу проведено захід «Козацькі забави» (класний керівник Цьопич О. В.).  У листопаді проведено виховний захід «Королева осені» (класні керівники Карпенко Т. В., Маркевич Д. І.), виховний захід «Пам’ятаємо подвиг Героїв Небесної Сотні» (педагог-організатор Масюк Т. О.), урок-пам’яті «Запали свічку пам’яті» (Мельник Н. В.) та акцію «16 днів проти насильства» (практичний психолог Карпенко О. В.). Вчителем історії Мельник Н. В. проведено Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини. Також у грудні були проведені новорічний ранок та бал-маскарад. У січні вчитель історії Мельник Н.В. провела усний журнал до Дня Соборності України та уроки пам’яті, приурочені до Дня пам’яті Героїв Крут.  У лютому вчителем української мови та літератури Касян Л. Д.  проведено брейн-ринг «Мова рідна – слово рідне», а класоводом 3 класу Франко Г. В. – виховний захід «Наша мова калинова», педагогом-організатором виховний захід до Дня Героїв Небесної Сотні «Їх подвиг пам’ятатимемо завжди». У березні вчителем Ремінською Л. С.  проведено літературний захід до дня народження Т. Шевченка «Любові пам’ять незабутня», а педагогом організатором  – виховний захід «Нумо, дівчата». У третій четвер місяця проведено онлайн «День вишиванки». Також проведено День пам’яті та примирення. Навчальний рік закінчився загальношкільним святом-онлайн «До побачення, школо!».

      Згідно плану правовиховної роботи проводилась профілактика правопорушень серед учнів. Кожної третьої середи місяця проходили дні профілактики правопорушень, у грудні - Всеукраїнський тиждень права. У вересні Тиждень протидії булінгу «Зупинимо булінг разом». А також класоводи та класні керівники систематично контролюють поведінку учнів, відношення до навчання, відвідування ними занять, активно співпрацюють з батьками учнів. Адміністрація школи також проводила індивідуальні бесіди з батьками учнів та самими учнями, які іноді порушують поведінку, проводилися консультації для батьків з метою надання допомоги у вихованні. З учнями проводилася корекційна робота практичним психологом школи.

      З метою пропаганди здорового способу життя  та збереження здоровя учнів у школі було проведено Місячник пропаганди здорового способу життя (вересень),  Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності (жовтень).       У січні відбулася зустріч з представниками районної національної поліції. Ці заходи сприяли запобіганню здійснення учнями правопорушень,  вихованню відповідальності за свої вчинки, прагненню зберегти своє здоров’я та цінувати життя. 

      В ході виховної діяльності в шкільному колективі проводилася роз’яснювальна робота з питань профілактики шкідливих звичок серед школярів. Практичним психологом було проведено ряд просвітницьких заходів  з метою підвищення рівня обізнаності учнів щодо небезпек, які несуть необдумані вчинки підлітків.

      На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

       Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями.

     Особливе значення у вихованні учнів має участь у факультативі «Основи християнської етики» у 5, 6, 7 класі. Це дає змогу прищеплювати учням ще у ранньому віці найкращих моральних чеснот.

    Згідно плану роботи школи працювала дитяча організація «Учнівська республіка», яка має у своєму складі 5 Міністерств. Учні, які входили до різних Міністерств, перевіряли підручники, виконання  навчальних домашніх завдань, організовували рейди-перевірки дисципліни на перервах, випускали стінгазети, допомагали в організації проведення акцій.

     Учні нашої школи були активними учасниками  конкурсів,  змагань та акцій. Так учні школи брали  участь в благодійних акціях «Благодійність замість квітів», «На зустріч мрії», «Поспішаймо робити добро», екологічній операції «Утилізація» та акції «Всесвітній день прибирання». Всі ці заходи свідчать про те, що педагогічний колектив наполегливо працює над вихованням в учнів патріотичних почуттів, милосердя, толерантного ставлення. Також класоводами та класними керівниками  здійснювалися екскурсії у м. Тернопіль та озера Тросне.

     Також учні школи були учасниками  окружного  конкурсу «Новорічний подарунок» та «Український сувенір». 

     Одним із напрямів виховної роботи школи є профорієнтаційна робота з учнями 8-9 класів. Вибір професії – одне з найважливіших рішень в житті людини, від якого залежить, як складеться в подальшому життя взагалі. Професія визначить у майбутньому і соціальний статус, і затребуваність у житті, і навіть рівень матеріального добробуту.

Педагогом-організатором, соціальним педагогом складено та реалізовано план роботи школи щодо професійної орієнтації дітей. З метою сприяння професійному самовизначенню молоді, формуванню позитивного ставлення до професій, що користується попитом на ринку праці, в нашій школі було проведено:

 • класні та виховні годині щодо профорієнтації учнів;
 • виховний захід «Конкурс знавців професії»;
 • тематичну літературну виставку в шкільній бібліотеці «Я і моя майбутня професія».
 • круглий стіл «Яку я обираю професію».

       Класним керівником 9 класу, практичним психологом проводились  заняття, з профорієнтації учнів.

       Однією зі складових системи профорієнтації є діагностика професійної спрямованості учнів 8–9 класів, яку проводять практичний психолог. На підставі цих відомостей подальшу роботу з батьками й учнями проводять класні керівники, а саме:

 • організовують індивідуальні й групові профорієнтаційні бесіди, диспути;
 • здійснюють психолого-педагогічні спостереження за схильностями учнів (анкетування);
 • організовують відвідування учнями днів відчинених дверей у професійних навчальних закладах;
 • організовують тематичні й комплексні екскурсії учнів на підприємства району;
 • надають допомогу в проведенні анкетування учнів та їхніх батьків з проблеми самовизначення;
 • проводять батьківські збори з проблеми формування готовності учнів до профільного й професійного самовизначення;
 • організовують зустрічі учнів з випускниками школи, які навчаються у вищих і середніх професійних навчальних закладах.

        Складовою частиною виховної роботи є і робота з батьками. Тому значна роль у вихованні школярів відводилась спільним діям закладу освіти і сімї. Батьки школярів були охоплені різними формами педагогічного всеобучу. Класоводи та класні керівники залучали батьків до виховної роботи, організовували проведення колективних творчих справ, родинних вечорів, спортивних свят. Згідно плану роботи працювала Рада закладу освіти, проводились загальношкільні та класні батьківські збори.

     Згідно планів роботи класоводів та класних керівників проводились бесіди та інструктажі по збереження життя та здоров’я учнів. На класних батьківських зборах проводилася роз’яснювальна робота з батьками щодо збереження здоров’я дітей. Як результат, у 2019/2020 н. р. не було допущено нещасних випадків та травмувань учнів під час навчально-виховного процесу.

     Педагогічний колектив закладу освіти використовував такі форми і методи роботи з учнями, щоб їх перебування в закладі, діяльність у різних об’єднаннях, колективах сприяли набуттю ними соціального досвіду, розвиненої духовності, фізичної досконалості, художньо-естетичної культури.

     Внаслідок цілеспрямованої і методично вірно організованої виховної роботи, застосуванню різних методів і форм, правильній організації внутрішкільного життя в закладі освіти було забезпечено виховання свідомої особистості, з громадянською позицією. Як наслідок слід відмітити те, що у закладі немає учнів, які грубо порушують правила поведінки. Більшість учнів відзначаються вихованістю, високою культурою поведінки, свідомою дисципліною, добросовісністю, людяністю.

     Поряд з позитивними результатами виховної роботи слід відмітити і певні недоліки. Це, перш за все те, що у закладі є учні, які пасивні у ставленні до позакласної виховної роботи, не виявляють бажання приймати участь у виховних заходах. З такими учнями слід більше працювати класоводам та класним керівникам, а також педагогу-організатору та психологу. Як недолік слід відмітити і низьку явку батьків при проведенні як покласних, так і загальношкільних заходів. Необхідно посилити роботу щодо покращення внутрішньої дисципліни серед учнів, продовжити ведення індивідуальної роботи спільно з психологом школи. Проводити постійно роз’яснювальну роботу щодо використання мобільних телефонів під час навчально-виховного процесу.

      Всі учні закладу освіти, як потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС, були забезпечені  безкоштовним  гарячим харчуванням  за рахунок чорнобильського фонду.

      Здійснювався підвіз 22 учнів із с. Замостя за програмою «Шкільний автобус».      

     В цілому, педагогічний колектив забезпечив виконання виховного плану роботи школи на  2019/2020 н. р. Але слід зазначити і про проблеми, які виникали в процесі виховної діяльності. Найпоширенішими стали  використання класними керівниками форм роботи, які не були різноманітними, переважають бесіди та лекції, що є недосить ефективним у вихованні. Має бути кращою і виконавська дисципліна класних керівників. Педагогічному колективу слід звернути особливу увагу на рівень сформованості загальної дисципліни вихованців та стан виконання ними Правил для учнів головного критерію поведінки.

     Фінансово-господарська діяльність.

      Будівля школи прийнята в експлуатацію білеше 70 років тому. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться Прилісненською сільською радою ОТГ.  На сайті школи розміщена публічна інформація про всі кошти, які надходять на розвиток школи. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. Вчасно здійснювалися бухгалтерією усі проплати.  Проведено Інтернет, придбано 3 нові комп’ютери, вони всі підключені до швидкісного Інтернету. В першому класі зроблено ремонт, замінені меблі, технічні засоби навчання та дидактичні матеріали. Школа забезпечена дезінфікуючими засобами в повному об’ємі.

    

№ п/п

Бюджетні видатки на утримання закладу за червень 2019 року – травень 2020 року

Кошти (грн.)

1.

Заробітна плата (державна субвенція)

2259048,50

2.

Заробітна плата (місцевий бюджет)

308815,43

3.

Заробітна плата  (по договору, інклюзія)

9054,95

4.

Нарахування на оплату праці (державна субвенція)

514290,31

5.

Нарахування на оплату праці(місцевий бюджет)

80862,47

6.

Нарахування на оплату праці(по договору, інклюзія)

1992,12

7.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

170863,93

8.

Оплата послуг (крім комунальних) (оплата послуг зв’язку, інтернет, дез. обробка, повірка, монтаж  електролічильників, поточні ремонти, енергетична сертифікація,повірка вогнегасників, аналіз питної води, медогляд працівників,…)

 

120305,20

9.

Видатки на відрядження

6083,48

10.

Оплата водопостачання

2726,54

11.

Оплата електроенергії

27660,17

12.

Вивезення та захоронення твердих побутових відходів

3186,02

13.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

63463,00

14.

Реконструкція школи

6545799,23

 

Разом

10114154,35

     В тому числі:

 1. субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної  загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та спів-фінансування з місцевого бюджету:
 • Дидактичні матеріали 10368,00 грн.;
 • Меблі 19600,00 грн.;
 • Комп’ютерне обладнання 17203,00 грн.
 1. субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення  якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та спів-фінансування з місцевого бюджету:
 • Комп’ютерне обладнання 40260,00 грн.

      Наразі свою діяльність направляю на те, щоб закінчити реконструкцію школи та їдальні, тобто підготувати заклад до нового навчального року, укомплектувати перший клас  необхідним обладнанням, щоб школа мала змогу давати дитині різні вміння, компетентні навички.

     Дякую батькам за виховання дітей, дякую тим, хто живе шкільним життям, хто поряд. Дистанційне навчання стало своєрідним взаємозв’язком між батьківським колективом і учителем. Найближчі люди своїми зусиллями, працею, терпінням і відповідальністю підтримували своїх дітей. Я дякую учням, батькам, які взяли активну участь у  дистанційному навчанні. Вони оцінили педагогічну працю, використали наші поради, зауваження.

       Дякую всім працівникам закладу за сумлінну працю. Дякую педпрацівникам, що надихаєте й мотивуєте своїх учнів ставати кращими. Щиро бажаю учням гарного відпочинку, здоров’я, вражень. І дякуємо батькам, які підтримують вчителів й всіляко їм допомагають. Разом ми змогли і зможемо ще більше! 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь